Eindrapport Kennis voor Klimaat


Kennis voor Klimaat is een onderzoeksprogramma dat, in samenwerking met de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en wetenschappers, toegepaste kennis heeft ontwikkeld om tijdig beslissingen voor de lange termijn af te kunnen stemmen op de gevolgen van klimaatverandering. Het programma liep van 2007 tot eind 2014.

Knipsel2

Wageningen Universiteit en Researchcentrum, de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit Amsterdam, KNMI en TNO/Deltares hadden voor dit programma de krachten verenigd om samen met andere kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) de toegepaste kennis te genereren die nodig is om investeringen in ruimte, infrastructuur en instituties te beoordelen op klimaatbestendigheid en, waar nodig, aan te passen. Het doel was een tijdige en kosten effectieve 'climate proofing' van Nederland in internationale context.

Kennis voor Klimaat was daarmee het wetenschappelijke programma ter ondersteuning van het nationale programma Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK) van het Ministeries van Infrastructuur en Milieu, Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, InterProvinciaal Overleg, Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen.

Kennis voor Klimaat is in juli 2007 goedgekeurd door het Nederlandse Kabinet en er is vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) een budget van 50 miljoen euro toegekend met de bedoeling om via participatie en co-financiering de inhoud en de omvang van dit programma zo vorm te geven, dat het de basis vormt van een lokale, regionale, nationale en internationale klimaatadaptatie strategie.

Het Kennis voor Klimaat programma bouwde voort op de BSIK programma’s als Klimaat voor Ruimte, Leven met Water en Habiforum en internationale onderzoeksprogramma’s en heeft de ontwikkelde kennis en ervaringen ook beschikbaar gemaakt voor gebieden buiten Nederland.


Projectsoort
Onderzoek
Deelnemer
Nationaal onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat
Schaal
Gemeente, Landelijk, Provincie, Wijk / buurt
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast