Onzekerheden bij wateroverlast - Impact op berekende schades en investeringen


Waterschappen moeten het watersysteem zo inrichten dat er tegen aanvaardbare kosten zo min mogelijk wateroverlast ontstaat. De besluiten over maatregelen nemen de waterschappen op basis van resultaten uit hydrologische modellen. Maar hoe zeker zijn deze modellen en resultaten? Dit rapport van STOWA laat zien dat er grote onzekerheden in de modellen en dus in de resultaten zitten. De grootste onzekerheden zitten in: de bodemeigenschappen, monitoringsgegevens van het oppervlaktewater, het beheerregister, de neerslagstatistiek van extreme neerslaggebeurtenissen en de schadefuncties in de Waterschadeschatter.

Het rapport gaat dieper in op de gevonden onzekerheden en geeft aanbevelingen om ze te verkleinen.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Wateroverlast