Stresstesten | Verkenning standaardisatie


Om de risico’s van het veranderende klimaat in beeld te krijgen moeten gemeenten, waterschappen en provincies een stresstest uitvoeren. Om overheden te helpen de stresstest uit te voeren heeft het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) met een groot aantal partijen de Bijsluiter voor de gestandaardiseerde stresstest ontwikkeld.

Dankzij de Bijsluiter kan iedereen de stresstest op dezelfde manier uitvoeren. Toch ontstaan er verschillen tussen de manieren waarop overheden dat doen. Daarom heeft het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA) in een verkenning uitgezocht of er behoefte is om de stresstesten meer te standaardiseren. Uit de verkenning blijkt dat de Bijsluiter een belangrijk hulpmiddel is bij het uitvoeren van de stresstest. Gemeenten die een stresstest (laten) uitvoeren hebben meer behoefte aan standaardisatie. Het maken van betere afspraken tussen verschillende belanghebbenden kan er namelijk voor zorgen dat we verschillende stresstesten beter met elkaar kunnen vergelijken. Ingenieursbureaus die de stresstesten uitvoeren benadrukken het belang van maatwerk per situatie. Meer standaardisatie gaat volgens hen ten koste van de kwaliteit van de stresstest. Het rapport sluit af met vier aanbevelingen. Die kunnen een vervolg vormen voor deze verkenning.

Deze verkenning is nog in ontwikkeling en in het beheer van OSKA-PLENAIR. Besluitvorming en verdere ontwikkelingen over deze onderwerpen vinden in dit platform plaats. Meer informatie over OSKA lees je op deze pagina.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast