Borsele voert risicodialogen over beschikbaarheid van zoetwater


Borsele deed in 2017 als een van de eerste Nederlandse gemeenten een stresstest. Nu zijn ze in deze gemeente al een tijdje bezig met verschillende risicodialogen. Een paar voorbeelden zijn de dialoog over waterinclusief denken, het nieuwe Groenstructuurplan en het project Klimaatstraat in Nieuwdorp. Hieronder lees je meer over de dialoog waterinclusief denken.

Wat is de aanleiding voor deze risicodialoog?

De aanleiding voor de risicodialoog over waterinclusief denken was de stresstest die Borsele had uitgevoerd. Daaruit bleek onder andere dat de waterleiding in de zomer te weinig water geeft aan de fruitteelt en in de winter juist heel veel. Maar dat was niet de enige aanleiding. In de tussentijd waren er ook nieuwe problemen in beeld gekomen en waren er bestuurders van plek gewisseld. Het initiatief van deze risicodialoog kwam van de Raad.

Hoe is de dialoog gevoerd?

Deze risicodialoog gaat vooral over het vasthouden van zoetwater. De gemeente had hiervoor verschillende werksessies georganiseerd, waarin ze zes casussen bespraken. Aan de sessies namen verschillende stakeholders deel: landbouworganisatie ZLTO, de Zeeuwse Milieufederatie, de provincie, waterschappen, inwoners en natuurlijk de gemeente zelf. Samen bespraken ze de probleemstelling, mogelijke oplossingsrichtingen, welke partijen erbij betrokken moesten worden, de kosten en wie de verantwoordelijkheid nam voor welke casus.

Welke casussen werden besproken?

De werksessies gingen over de volgende casussen:

  1. Hoe kunnen we de industriële zoetwaterleiding beter benutten die vanuit Brabant de gemeente binnenkomt? In de winter staat daar voldoende druk op, maar in de zomer is de druk veel te laag.
  2. Hoe kunnen we de constante stroom zoetwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Willem Annapolder hergebruiken?
  3. Kunnen we het regenwater dat valt op industriegebied Het Sloe ergens opslaan of in de bodem laten infiltreren?
  4. Is het mogelijk om bij ophoging van het waterpeil zoetwater te bergen in bestaande sloten, kreken, waterbekkens en kanalen?
  5. Kunnen de kreekruggen genoeg regenwater opslaan?
  6. Hoe kunnen we regenwater vasthouden in de landbouw en fruitteelt?

Wat zijn de resultaten?

De werksessies leverden meerdere resultaten op:

  1. De deelnemers vroegen zich af of het water uit de zoetwaterleiding vanuit Brabant in de winter opgeslagen kon worden. Bijvoorbeeld bij boeren op het land. Berekeningen lieten zien dat dit inderdaad kan en dat het ook zal leiden tot meer biodiversiteit.
  2. De hoeveelheid water van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Willem Annapolder valt tegen. En de landbouw kan dit water alleen gebruiken als het eerst wordt nabehandeld, omdat er onder andere medicijnresten in zitten. Maar dat is erg duur. Deze optie wordt pas interessant als water schaarser wordt.
  3. Het regenwater dat valt op Het Sloe kan opgeslagen of geïnfiltreerd worden. De totale capaciteit om water vast te houden is groot, en misschien is er zelfs Europese subsidie voor beschikbaar.

Daarnaast heeft deze risicodialoog ook gezorgd voor meer betrokkenheid, saamhorigheid en samenwerking. Dat zie je ook heel sterk bij de andere risicodialogen. Zo worden bewoners heel erg betrokken bij de inrichting van hun wijk in het project Klimaatstraat Nieuwdorp en denkt de gemeente samen met bewoners na over een nieuw Groenstructuurplan. Dat plan heeft als doel om in alle dorpen meer aandacht te geven aan groen, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Onderzoek naar opslag water in Sloegebied

Een afstudeerder van de Hogeschool Zeeland heeft onderzocht welke kansen er zijn om regenwater op te slaan in het Sloegebied. Dit onderzoek (pdf, 4.5 MB) heeft tot goede basisinzichten geleid. Er komt nog een vervolgonderzoek naar deze vraag.

Samenwerken is een must

Samenwerking is eigenlijk het belangrijkste. Je kunt het onderwerp waterinclusief denken niet alleen oppakken. Wees als gemeente niet bang om met meerdere verschillende partijen aan de slag te gaan. Enthousiasme, wil en kennis is bij de andere partijen vaak al volop aanwezig.

Contactpersoon

Miora Maat-Rijk
Gemeente Borsele
Mmaat-rijk@borsele.nl


Projectsoort
Risicodialoog
Deelnemer
De raadsleden, wethouders en burgemeester, medewerkers gemeente Borsele, waterschap Scheldestromen, provincie Zeeland, SAZ+, havenbedrijf North Seaports, Rothuizen architecten, landschapsarchitect, Evides, Hogeschool Zeeland, ZMF, ZLTO & fruittelers
Schaal
Gemeente, Landelijk, Provincie
Thema
Droogte, Wateroverlast