Nationaal Water Programma in de maak

Gepubliceerd 1 november 2019

Nederland is een waterland. We leven met, naast en op het water. De Waterwet regelt het beheer en beleid op het gebied van water in ons land. Iedere zes jaar worden daarvoor twee plannen opgesteld: het Nationaal Waterplan en het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren. Voor de periode van 2022-2027 worden deze twee plannen voor het eerst samengevoegd in één Nationaal Water Programma (NWP). Hiermee bereidt het rijk zich voor op de komst van de Omgevingswet.

Samenwerking

In dit NWP staan de hoofdlijnen, de principes en de richting van het nationale waterbeleid en het beheer van de rijkswateren. Drie ministeries werken samen aan dit programma: Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werken samen aan dit programma. De samenwerking moet zorgen voor een integrale aanpak van diverse uitdagingen, zoals droogte en hevige regenbuien, maar ook waterkwaliteit en -veiligheid.

Bij het vormgeven van het NWP werken de ministeries samen met verschillende overheden en andere betrokken organisaties. Op meerdere momenten worden burgers en andere betrokken partijen geraadpleegd. De manier waarop dat gebeurt, staat beschreven in het participatieplan.

190601 infographic waterprogramma DEF LR
Figuur 1: verschillende participatiemomenten en mijlpalen van het Nationaal Water Programma 2022-2027 in de tijd. Klik voor een groot exemplaar.

Leefomgeving en milieu

Ter ondersteuning van de besluitvorming van het NWP wordt het milieueffectrapport PlanMER opgesteld. Dit beschrijft de gevolgen van het NWP voor de leefomgeving en het milieu. Als voorbereiding op het PlanMER verschijnt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), die aangeeft welke onderwerpen in het PlanMER onderzocht worden (reikwijdte) en met welke diepgang (detailniveau).

Geef jouw reactie

Van vrijdag 1 november tot en met donderdag 28 november kan iedereen een zienswijze aandragen over de plannen voor het NWP en het PlanMER. Je kunt ook reageren op het voorgenomen participatieproces. Via deze link kun je reageren en vind je alle bijbehorende documenten. Je kunt de stukken ook bekijken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag, het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat in Utrecht en alle provinciehuizen in Nederland. De adressen vind je hier.

Meer informatie en vragen

Kijk voor meer informatie over het NWP 2022-2027 op de site van de Helpdesk Water. Heb je nog vragen? Stel deze via: PostbusNationaalWaterProgramma@minienw.nl.