Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie

Het synthesedocument (pdf, 4.4 MB) van het deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering (DPNH) geeft de essenties weer van vijf jaar lang onderzoek, samenwerking en besluitvorming voor een aanpak die beoogt om in de toekomst de wateropgaven op orde te houden en de gevolgen van klimaatverandering te beperken.

Een jarenlang proces dat heeft geleid tot de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie. Dat is geen eindpunt, maar juist het begin van een transitie die nu van start gaat. De komende jaren zal er hard gewerkt moeten worden om de gestelde ambities te realiseren. U vindt deze deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie op de website van de Deltacommissaris. Hierin worden de stappen Willen, Weten en Werken toegelicht vanaf pagina 31.

De samenwerking wordt voortgezet in het nieuwe programma Ruimtelijke Adaptatie. Binnen dit programma worden de ambities en afspraken uit de deltabeslissing de komende jaren gezamenlijk uitgevoerd. De uitvoering krijgt vorm door het Stimuleringsprogramma ruimtelijke adaptatie, dit kennisportaal met de handreiking Ruimtelijke Adaptatie, de aanpak voor vitale en kwetsbare functies van nationaal belang en het verbreden van de deltabeslissing naar een Nationale Klimaatadaptatiestrategie.

Kern van de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie

  • Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen de gezamenlijke ambitie vastleggen dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht en bij (her)ontwikkelingen geen extra risico op schade en slachtoffers ontstaat voor zover dat redelijkerwijs haalbaar is;
  • klimaatbestendig en waterrobuust inrichten uiterlijk in 2020 onderdeel is van het beleid en handelen van deze partijen, door bij hun regionale en lokale ruimtelijke afwegingen de waterrobuustheid en klimaatbestendigheid van het eigen plangebied te analyseren (‘weten’), de resultaten van deze analyse te vertalen in een gedragen ambitie en een adaptatiestrategie met concrete doelen (‘willen’) en de beleidsmatige en juridische doorwerking van deze ambitie te borgen voor uitvoering (‘werken’);
  • ieder van deze partijen aan de overeengekomen gezamenlijke ambitie invulling geeft op basis van de eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
  • deze partijen hiervoor een aantal generieke uitgangspunten hanteren, zoals beschreven in onderstaande toelichting;
  • de watertoets zijn wettelijke verankering als procesinstrument behoudt en de toepassing vroeg in het ruimtelijk proces plaatsvindt;
  • de overheden gezamenlijk de Handreiking ruimtelijke adaptatie en een Stimuleringsprogramma ruimtelijke adaptatie beschikbaar stellen als ondersteunende instrumenten voor het realiseren van de ambitie;
  • het Rijk ervoor zorgt dat nationale vitale en kwetsbare functies uiterlijk in 2050 beter bestand zijn tegen overstromingen en daarvoor zo nodig in 2020 of zoveel eerder als mogelijk beleid en regelgeving heeft vastgesteld;
  • in 2017 en daarna regelmatig in het Deltaprogramma een evaluatie plaatsvindt over de voortgang van de klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en de instrumenten die beschikbaar zijn om de ambitie te realiseren.