Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018

Stortbuien worden intenser, perioden van droogte en hitte extremer en de kans op een overstroming neemt toe. Onderzoek laat zien dat het klimaat sneller verandert dan we eerder dachten, nu zien we al de langdurige regenval die we voor 2050 verwachtten. Het is zaak dat we onszelf klaar maken voor deze toekomst. Samen werken aan een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland in 2050.

Uit de Tussenevaluatie van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie kwam naar voren dat om de doelen van deze Deltabeslissing te halen er een tandje bij moet. Niet overal zijn alle dreigingen acuut, maar het is wel urgent om nu aan de slag te gaan, ook om  kansen niet te missen. Want investeringen in de fysieke leefomgeving zijn er vaak voor vele decennia.

Op Prinsjesdag 2017 komt in het Deltaprogramma 2018 het eerste Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie uit.

Ruimtelijke Adaptatie is bij uitstek een dossier dat de gezamenlijke inzet nodig heeft van overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en samenleving. Het grootste deel van onze fysieke leefomgeving is in bezit van particulieren en bedrijven. Dat zijn niet alleen eigenaren van publieke ruimtes, maar ook de eigenaren en beheerders van grote dakoppervlaktes, beheerders van infrastructuur en de eigenaren van particulier onroerend goed. Al deze stakeholders staan voor de opgave om klaar te zijn voor een toekomst met heviger regenval, meer droogte en hittestress. De grondtoon van het eerste Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is dan ook: de opgave is urgent en complex. We gaan samen aan de slag en leren van elkaar. En dat vraagt om maatwerk op regionale en lokale schaal.

Op dit moment werkt een interbestuurlijk team vanuit provincies, waterschappen, gemeenten en Rijksoverheid aan dit Deltaplan. Op 7 en 9 maart zijn twee rondetafelgesprekken met bedrijven en maatschappelijke organisaties georganiseerd om input te krijgen voor dit Deltaplan. Daarnaast zijn er vijf regionale bijeenkomsten met bestuurders van provincies, waterschappen en gemeenten geweest. Met als belangrijkste oogst enkele concrete aanbevelingen voor wat er in het Deltaplan moet komen, wat stakeholders daaraan zelf kunnen bijdragen en wat de rol van de overheid is.

Via de webpagina blijft u op de hoogte van het vervolg van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Voor contact met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie kunt u het contactformulier gebruiken.

Deltaplan nieuws

Deltaplan agenda

19 september 2017 Prinsjesdag 2017: presenteren Deltaprogramma 2018

Achtergrondinformatie:

Verslag Rondetafelgesprekken (pdf, 6.7 MB) bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, 7 maart en 9 maart

Verslagen Regiobijeenkomsten Noord, Noordwest, Oost, Zuid en Zuidwest

Magazine Diner Pensant Waterschap Limburg (pdf, 804 kB), partnerbijeenkomst over integrale klimaatadaptatie, 15 februari 2017.

Tussentijdse Evaluatie Ruimtelijke Adaptatie

Bijlage Financieel Dagblad: klimaatadaptatie, maart 2017

Informatie- en nieuwsportaal ruimtelijke adaptatie Noord-Brabant


Documenten en links

Rondetafelgesprekken

Download hier het verslag van de Rondetafelgesprekken

Download document (pdf, 6.7 MB)

Zuidwest

Bekijk de pagina met de verslagen van de regiobijeenkomsten

Ga naar pagina

Tussentijdse evaluatie

Bekijk de Tussentijdse evaluatie Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie

Ga naar de pagina

wadi

Bekijk de pagina van de Deltacommissaris

Ga naar de pagina