Effecten van onderwaterdrainage op de regionale watervraag


Onderwaterdrainage is één van de mogelijkheden om de maaivelddaling in het Nederlandse veenweidegebied te verminderen. De keerzijde is dat onderwaterdrainage juist in droge perioden extra water vraagt. Deltares en Wageningen University & Research onderzochten de regionale toename van de watervraag voor onderwaterdrainage voor West-Nederland.

Proeven met onderwaterdrainage laten wisselende resultaten zien voor wat betreft het effect op de grondwaterstand. In het onderzoek lukte het niet altijd om voldoende water via de drains te laten infiltreren. Tijdens de proeven zorgden de onderwaterdrains gemiddeld voor vijf tot tien centimeter verhoging van de laagste grondwaterstanden. Deze methode van onderwaterdrainage zou op regionaal niveau in een droge zomer volgens de modelstudie voor ongeveer 4% (0,03 mm/dag) extra watervraag zorgen. Voor een substantiëler effect ter voorkoming van de maaivelddaling is een grotere infiltratie van water nodig. Proeven waarbij de drains werden uitgerust met een pomp, de zogenaamde drukdrains, laten zien dat een grondwaterstandverhoging van 30-40 centimeter mogelijk is. Om dit te realiseren zou regionaal ongeveer 18% (0,12 mm/dag) extra inlaatwater nodig zijn.


Project type
Onderzoek
Schaal
Regio
Thema
Droogte