Monitoring Ruimtelijke Adaptatie


Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is een gezamenlijk programma van het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, dat sinds 2015 uitvoering geeft aan de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (DBRA). In 2018 is een start gemaakt met het bepalen van indicatoren, waarin de voortgang van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie tot uitdrukking kan worden gebracht.

Het Deltaprogramma wordt gemonitord via de systematiek van meten-weten-handelen. Dit rapport beschrijft een voorstel voor de op deze systematiek gebaseerde monitoring van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Daarbij wordt op drie voorname vragen een antwoord gegeven:

  • Welke output- en outcome-indicatoren zijn bruikbaar?
  • Wie meet wat?
  • Hoe wordt van de resultaten een landelijke rapportage Ruimtelijke Adaptatie voor het Deltaprogramma gemaakt?

Project type
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast