Stresstest aanbieders

Via een 'klimaatstresstest' kunt u voor uw gebied de kwetsbare plekken bepalen voor overstroming, wateroverlast, droogte en hitte. Hiermee wordt duidelijk waar een lokale adaptatiestrategie op in moet spelen. Met behulp van de Handreiking Stresstest Light kunt u eenvoudig zelf een eerste verkenning uitvoeren van mogelijke kwetsbare plekken in uw gebied. Een verkenning volgens deze handreiking geldt als ‘gestandaardiseerde stresstest’, waarvan is afgesproken in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat alle overheden deze voor eind 2019 hebben uitgevoerd.

Daarnaast zijn er in Nederland diverse partijen die een (verdiepende) stresstest aanbieden. Hieronder vindt u een overzicht van een aantal van deze partijen. Het overzicht met aanbieders is niet geselecteerd of gefilterd. Een plek in onderstaande lijst betekent dan ook niet dat de aangeboden stresstest voldoet aan een bepaald keurmerk of dat automatisch de gestandaardiseerde stresstest wordt uitgevoerd.

.

ADCIM

afbeelding stresstest

Toelichting

Met het oog op klimaatveranderingen laten steeds meer gemeenten een stresstest uitvoeren. Het doel van deze test is tweeledig, namelijk het in kaart brengen van de risicogebieden en het opstellen van maatregelen om de koers te bepalen naar een klimaat adaptieve omgeving.  Ingenieursbureau Adcim heeft veel ervaring met het in kaart brengen en analyseren van wateroverlastlocaties en het ontwerpen van uitvoerbare oplossingen.

Met behulp van een hydraulisch rekenmodel van riolering en watersysteem worden eventuele knelpunten in deze systemen in kaart gebracht. Aanvullend wordt het hoogtemodel van de omgeving geanalyseerd om laaggelegen en daarmee risicovolle gebieden in kaart te brengen. Bij het samenvallen van een knelpunt op het gebied van riolering en een laaggelegen locatie in het maaiveld is sprake van een extra kwetsbare situatie. Door het uitvoeren van een 2D berekening gecombineerd met het rioolmodel wordt de omvang van het risico inzichtelijk gemaakt. In samenwerking met de stakeholders worden passende oplossingen bedacht.

Behalve meer en intensievere buien, veroorzaakt de klimaatverandering ook een stijgende temperatuur. Met name voor steden is dit een uitdaging. Ook hierin kan Adcim u ondersteunen bij het in kaart brengen van de risicogebieden en het bedenken en uitwerken van passende oplossingen. Zo werken zij mee aan een leefbare woonomgeving.

Contact: Arjan de Kloe I adekloe@adcim.nl I http://www.adcim.nl I 0184-677500

Antea Group

Afbeelding1

Toelichting

Antea Group heeft verschillende methodes ontwikkeld om wateroverlast in stedelijk gebied te voorspellen en te voorkomen. Op verschillende detailniveaus maken ze inzichtelijk hoe het regenwater tijdens een extreme bui boven- en ondergronds afstroomt en waar dit kan leiden tot hinder of overlast. Hierbij maken ze, o.a. door de samenwerking met Deltares, gebruik van de nieuwste data en modellen.

De resultaten presenteren zij op kaart en in 3D-animaties zodat ze inzichtelijk en begrijpelijk worden voor een breed publiek. Hierdoor kunnen bestuurders, burgers en technici samen zoeken naar middelen en maatregelen om wateroverlast te beperken en te voorkomen.

Contact: Niels IJsseldijk I niels.ijsseldijk@anteagroup.com I www.anteagroup.nl I 06-51336134

Arcadis

2015-04-02 - KlimaatTRAP_Breda_Tuinzigt

Toelichting

Gemeenten, waterschappen en partners werken samen om een klimaatbestendige stad te realiseren. In de praktijk vertonen maatregelen nog niet altijd de gewenste samenhang en treedt stagnatie op in de implementatiefase. ARCADIS kan u ondersteunen bij het versnellen en structureren van klimaatadaptatie met onze roadmap Klimaatbestendige stad. Een eerste stap hierin is het uitvoeren van een klimaatstresstest.

Sinds 2014 voert Arcadis stresstesten uit voor gemeenten met de methodiek KlimaatTRAP, om de gevolgen van klimaatextremen in beeld te brengen voor wateroverlast, hittestress, droogte en luchtkwaliteit. Ze maken hierbij gebruik van vrij beschikbare informatie, zodat u zelf geen grote inspanning hoeft te leveren. Met het overzichtelijke kaartmateriaal en de aantrekkelijke rapportage heeft u een communicatiemiddel in handen om bestuurders en stakeholders te betrekken bij de klimaatopgaven en toekomstbestendige keuzes. Samen op weg naar een klimaatbestendige stad!

Contact: Bas Bierens I bas.bierens@arcadis.com I www.arcadis.com I 06-50736783

Aveco de Bondt

aveco quickscan

Toelichting

De leefbaarheid van onze steden komt steeds verder onder druk te staan. Door het gebied op de juiste manier in te richten bij nieuwbouw of her in te richten bij bestaande bebouwing, kan een hoop leed worden voorkomen of opgelost. Om u hierbij te helpen heeft Aveco de Bondt quickscans ontwikkeld voor:

  • Hittestress
  • Wateroverlast bij extreme neerslagsituaties
  • Vegetatie-index
  • Kansen & risico’s dijken – waterveiligheid, grondwater, NGE
  • Participatie mogelijkheden

Voorbeelden hiervan zijn te vinden op de website.

Contact: Hans Kriele I hkriele@avecodebondt.nl I www.avecodebondt.nl I 06-10735855

BOOT

Stresstest BOOT

Toelichting

BOOT heeft een aantal stresstesten ontwikkeld waarmee de kwetsbare plekken van het stedelijk watersysteem in beeld worden gebracht. Door middel van deze stresstesten wordt inzicht verkregen in de locatie van de kwetsbare plekken en de achterliggende oorzaak van deze kwetsbaarheid. Het verkregen inzicht vormt een goede basis om samen met de betrokken partijen te werken aan de voorliggende klimaatopgaven.

Met de door BOOT ontwikkelde stresstesten wordt inzicht verkregen in het functioneren van het rioolstelsel, de oppervlakkige afstroming en de interactie tussen deze twee componenten. Zo tellen naast bovengrondse ook ondergrondse getroffen maatregelen mee in het behaalde resultaat.

BOOT heeft ruime ervaring met het in beeld brengen van het functioneren van het stedelijk watersysteem. Daarnaast behoort het opstellen van een doelmatig maatregelplan om het functioneren van het stedelijk watersysteem te borgen en te verbeteren tot de expertises van BOOT. Dit passen zij in binnen een klimaatrobuuste leefomgeving waarbij ook hittestress wordt bestreden.

Contact: Bertrick van den Dikkenberg I lc.vandendikkenberg@buroboot.nl I www.buroboot.nl/stresstest l I 06-57719549

BWZ Ingenieurs

BWZ

Als multidisciplinair ingenieursbureau is BWZ actief om knelpunten op het gebied van wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen in kaart te brengen. Voor onder andere gemeenten onderzoeken zij de effecten/gevolgen van klimaatverandering (zoals grondwaterstand veranderingen) op bomen en daarmee samenhangende hittestress in het stedelijk gebied. Veel is mogelijk op basis van bestaande gegevens en BWZ Ingenieurs kan u met een stresstest snel inzicht geven in de kansen en knelpunten van een gebied.

Omdat in de buitenruimte veel aspecten bij elkaar komen, werken hun civieltechnici, groendeskundigen, ontwerpers en hydrologen samen in één team. Deze aanpak zorgt voor maatregelen die rekening houden met alle facetten van een goede ingerichte ruimte. Voor het in  beeld brengen van preventieve maatregelen voert BWZ berekeningen uit en ontwerpen ze onder andere kaden en dijken. Ook bepalen en ontwerpen zij de benodigde (calamiteiten)waterbergingen op perceel-, gebied- of wijkniveau.

BWZ heeft een hulpmiddel dat doeltreffend kan worden gebruikt om de natuurwaarde van het ontworpen groen te bepalen en te verhogen. Het op deze manier klimaatadaptief ontwerpen van groen, zorgt voor groen dat: vitaler is, thuis hoort op die plek, gezonder is, langer meegaat en minder kosten met zich mee brengt.

Contact: Marcel van Dorst  I m.vandorst@bwz-ingenieurs.nl I www.bwz-ingenieurs.nl I 06-21633730

GrondRR

foto bij tekst stresstest GrondRR

Toelichting

Een stresstest met GrondRR is een eerste stap naar een effectieve en op samenwerking gerichte klimaatagenda. GrondRR benut haar ervaring van klimaatprojecten met het ministerie van I&M, provincies, waterschappen en gemeenten. Zij werkt volgens de methode Natuurlijke Alliantie die het natuurlijke systeem als uitgangspunt neemt voor de integratie van klimaatadaptatie in ruimtelijk beleid en inrichting.

In de stresstest worden klimaateffecten inzichtelijk gemaakt aan de hand van de KNMI opzet uit de Weerbericht 2050 studie. GrondRR begeleidt analysesessies van lokale en regionale deskundigen, die eigen informatie en ervaringen inbrengen. De informatie wordt getoetst en aangevuld vanuit de Klimaateffectatlas. Rapportage vindt plaats in een Kaartenatlas waarin de kaarten consistent gedocumenteerd worden. Met de resultaten van de stresstest kan een klimaatatelier worden georganiseerd, gericht op het verkennen van beleidscontext, klimaatopgaven, budgetbeheer en taakverdeling.

Contact: Vincent Grond I vincent@grondrr.nl I www.grondrr.nl I 06-41592690

Hydrologic

Weather04

Toelichting

Klimaatbestendigheid gaat over de vraag in welke mate gevaarlijk weer impact heeft op het sociaal en economische leven. Om de klimaatbestendigheid in kaart te brengen is het belangrijk om te weten wat de gevolgen zijn van gevaarlijk weer voor uw gemeente.  Wat valt er te verwachten en hoe kunt u hierop anticiperen? En een belangrijke vervolgvraag: wat is het handelingsperspectief?

Samenwerkende partners HydroLogic en Weather Impact bieden vanuit hun ruime ervaring met gevaarlijk weer en klimaatverandering een unieke invalshoek om u te helpen de juiste vragen te stellen. Hun kennis stelt u in staat om een klimaatstresstest uit te voeren die past bij de lokale situatie van uw gemeente of regio. Gezamenlijk worden de belangrijkste risico’s en kwetsbaarheden in kaart gebracht en wordt een plan gemaakt om de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente te waarborgen.

Contact: Matthijs van den Brink I matthijs.vandenbrink@hydrologic.com I 06-50636712

Imber Advies

Imberadvies

Toelichting

U ervaart wateroverlast in uw gemeente, of u wilt weten waar wateroverlast in de toekomst optreedt als neerslag extremer wordt? En u wilt voorkomen dat regenwater overlast of schade veroorzaakt aan woningen, bedrijven en/of belangrijke infrastructuur? Imber Advies kan voor u een maatwerk stresstest uitvoeren. Hun werk resulteert in heldere kaarten, zeer gedetailleerde animaties en goed onderbouwde adviezen. Tientallen partijen die werken aan neerslagbestendigheid gingen u voor.

Met de stresstest maken zij inzichtelijk welke locaties in uw gemeente (/gebied) gevoelig zijn voor wateroverlast en wat de oorzaken daarvan zijn; nu en in de toekomst! Zij maken hiervoor gebruik van moderne software (InfoWorks ICM) en integrale rekenmodellen van riolering, oppervlaktewater en maaiveld. Op basis van lokale kennis/inzichten en de uitkomsten van de simulaties, komt Imber Advies samen met u tot oplossingen die passen bij de specifieke situatie in uw gemeente.

Contact: Ferry van den Eng I ferry@imberadvies.nl I www.imberadvies.nl I 06-17028782

Movares

foto voor website CAS

Toelichting

Movares wil gemeentes, maar ook netwerkbeheerders en andere assetmanagers, graag helpen om de stappen van weten naar willen en werken te zetten. Dit doen ze met behulp van de Stresstest Plus. De PLUS in deze test is de risicobenadering waarin zij, samen met u, in een interactief proces inzicht creëren in wat voor u de aanvaardbare risico’s zijn. Na afloop is duidelijk waar en waarom eventuele maatregelen gewenst zijn en met welke prioriteit, al dan niet voorzien van een meerjaren investeringsagenda.

Contact: Mattijs Hehenkamp I mattijs.hehenkamp@movares.nl I movares.nl/dienst/stresstest-plus/ I 06-23025447

Nelen & Schuurmans

Klimaatatlas_voorbeeld_CAS_final

Toelichting

De ervaring leert dat u zowel de interne als externe stakeholders het best kunt activeren om klimaatadaptief te werken door de effecten van klimaatverandering in detail te visualiseren op de kaart. Daarom werken meer dan 50 gemeenten (van Amsterdam tot Zutphen) en tal van waterschappen (HHNK, Delfland, WDOD) samen met Nelen & Schuurmans aan stresstesten en klimaatadaptatiestrategiën. Nelen & Schuurmans kan snel en betrouwbaar uw stresstest uitvoeren met het hydrologisch model 3Di en de resultaten interactief presenteren in een online klimaatatlas.

In de klimaatatlas worden effecten en risico’s van klimaatverandering gekwantificeerd op hoog detailniveau. Nelen en Schuurmans bespreekt samen met u welke kaartbeelden relevant zijn om hierin mee te nemen. Knelpunten en kansen volgen uit de analyses en aan de hand hiervan stellen zij samen met u een doelgericht plan van aanpak op waarmee u uw gemeente klimaatbestendig kan maken en houden.

Contact: Olga Pleumeekers I olga.pleumeekers@nelen-schuurmans.nl I www.klimaatatlas.net I 06-14 89 18 64

ORG-ID

ORG-ID

Toelichting

Het uitvoeren van een stresstest is de start van een proces van ruimtelijke adaptatie. Betrokkenen ontdekken samen de urgentie van werken aan maatregelen. Dit gedeelde besef van urgentie is de basis voor vervolgstappen. Daarom werkt ORG-ID vanaf het begin aan eigenaarschap en draagvlak voor ruimtelijke adaptatie binnen uw organisatie en bij uw partners.

Zij ondersteunen u met raad en daad. Raad in de vorm van advies, bijvoorbeeld over welke partijen of afdelingen te betrekken, welke informatie beschikbaar zou kunnen of moeten zijn, hoe beschikbare tools ingezet zouden kunnen worden. Daad in vorm van het leiden van een klimaatatelier, het produceren van kaartmateriaal en het schrijven van een rapportage of bestuurlijke notitie. Ze werken vaak samen met Hydrologic en GrondRR.

Contact: Roelof Westerhof I Westerhof@org-id.org I www.org-id.org I 06-51064791

PROquint

PROquint afbeelding

Toelichting

PROquint voert in samenwerking  met andere bureau’s klimaatadaptatiestresstesten uit. Deze worden uitgevoerd volgens de methode van de “natuurlijke alliantie”. De fysieke en sociale kenmerken van een gebied zijn uitgangspunt voor de stresstest. Van daaruit volgt de blootstelling en worden kwetsbaarheden in beeld gebracht. Tot slot wordt een aanzet gedaan voor een vervolgaanpak.

Contact: Hans Olsthoorn I Hans@proquint.com I www.proquint.com I 06-53811584

RHDHV

Toelichting

Willen we onze steden leefbaar en veilig houden in de toekomst dan moeten we op de juiste manier omgaan met klimaatverandering, stedelijke verdichting en waterbeheer.  Dat vraagt om creativiteit en het maken van de juiste keuzes. Via de Klimaatstresstest brengt RHDHV niet alleen de verschillende klimaateffecten (overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte) in beeld, maar geven zij ook inzicht in de gevolgen voor de vitale infrastructuur en kwetsbare objecten in de ketens. In aanvulling op het uitvoeren van kwetsbaarheidsscans en stresstesten (light) omvatten de diensten het houden van inspiratiesessies en organiseren van klimaatateliers, evenals het ontwikkelen van adaptatie strategieën en uitvoeringsprogramma’s. De resultaten van de stresstest legt RHDHV bij voorkeur vast in de vorm van een gecombineerde rapportage en atlas.

Contact: Nanco Dolman I nanco.dolman@rhdhv.com I www.royalhaskoningdhv.com I 06-52351893

Roelofs

Roelofs

Toelichting

Roelofs beschikt over InfoWorks ICM. Alle rioolberekeningen voeren ze uit met een volledig geïntegreerd 1D-2D rioolmodel. Het resultaat van deze berekeningen geeft een nauwkeurig beeld van optredende wateroverlast.

Bij het opbouwen van rekenmodellen, het uitvoeren van berekeningen en het analyseren van de rekenresultaten wordt gewerkt met grote hoeveelheden data. Om deze data voor de opdrachtgevers beter toegankelijk te maken, heeft Roelofs een ArcGIS-viewer ontwikkeld. De berekende waterdieptes op maaiveld, de verschillende ondergronden, maar ook de berekende drukhoogten in putten en debieten en stroomsnelheden in de leidingen en over overstorten worden opgenomen in de viewer. Het is ook mogelijk om foto’s en filmpjes van wateroverlast in de viewer op te nemen.

De viewer en het resultaat van de berekeningen vormen de basis voor de stresstest wateroverlast. Door in de viewer ook kwetsbare functies toe te voegen zoals ziekenhuizen, doorgaande wegen, tunnels, winkelcentra en scholen kan per locatie de omvang van wateroverlast worden bepaald.

Voor de stresstest wateroverlast maakt Roelofs gebruik van een risicoanalyse. Hiervoor worden buien doorgerekend met verschillende herhalingstijden oplopend tot 100 jaar. Per herhalingstijd wordt vervolgens de ernst van de wateroverlast bepaald en bepalen ze het maatgevende risico.

Contact: Peter Wonink | p.wonink@roelofsgroep.nl | www.roelofsgroep.nl I 0546 67 88 88 |

Sweco

werksessie

Toelichting

Sweco voert door het hele land klimaatscans uit. Ze helpen gemeenten en lokale bestuurders zich voor te bereiden op het veranderende klimaat. Ze bieden daarbij de technische ondersteuning, maar helpen juist ook de samenwerking met partijen te organiseren. De aanpak volgt op hoofdlijnen de handreiking van de stresstest, maar zal juist ook steeds aandacht bieden voor uw specifieke situatie en wensen. Ze ondersteunen dit proces door middel van ondersteunende berekeningen en hun climateapp wanneer gewenst.

Contact: Martijn Steenstra I Martijn.Steenstra@sweco.nl I www.sweco.nl I  06-22371791

Tauw

TAUW

Toelichting

Het klimaat verandert en steden worden natter, droger en heter. De stresstesten die Tauw aanbiedt kunnen in deze drie hoofdgroepen worden verdeeld:

  • WOLK: De Wateroverlastlandschapskaart (WOLK) van Tauw is het meest effectieve instrument om inzicht te krijgen in de waterhuishouding tijdens een periode van hevige neerslag. Bekijk het voorbeeld in Deventer.
  • Hittestress: De hittekaarten die Tauw samen met WUR/TNO/Deltares heeft ontwikkeld tonen waar de échte hotspots in steden zich bevinden tijdens zeer warme dagen. Bekijk het voorbeeld in Deventer.
  • Droogtestress: De quickscan droogtestress combineert in drie korte stappen de verwachte klimaatverandering met een gebiedsanalyse van het water- en groensysteem.

Contact: Edwin van der Strate I edwin.vanderstrate@tauw.com I www.tauw.nl I 06-53166613

Tygron

stresstest_image

Toelichting

Tygron levert software geschikt om ontwerpmogelijkheden snel, transparant en integraal te verkennen en af te stemmen.  Overheden, experts, beleidsmakers en inwoners kunnen samen op een intuïtieve manier in een realistische 3D-omgeving plannen en experimenteren met scenario’s en strategieën voor gebiedsontwikkeling.

De Tyron engine is veel sneller dan gebruikelijke software. Als klant krijgt u toegang tot onze supercomputer, waarop u meer dan 100x sneller dan gebruikelijk kunt rekenen op extreem hoge resolutie; 10.000x hoger dan normaal. U krijgt automatisch toegang tot tal van open databronnen, maar kunt ook uw eigen data inladen.

Met de Tygron engine kunt u voor de stresstest knelpunten in kaart brengen en adaptatiemaatregelen ontwikkelen op thema’s als wateroverlast, hittestress en bodemdaling. Dit kunt u combineren met andere thema’s relevant voor gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld een bouwopgave. Tygron werkt samen met consultants. Ook gemeenten en waterschappen ondersteunen hun gebiedsprocessen met Tygron software.

Contact: Daniel Tollenaar I daniel@tygron.com I www.tygron.com I 070-2060126

Wareco

watersysteemkaart_in_praktijk

Toelichting

Ondergelopen straten, water in kruipruimtes, droogvallende funderingen, een zakkend maaiveld en hitte in de stad. Herkenbare problemen die door de verandering van ons klimaat steeds belangrijker worden. De stresstest van Wareco brengt de aandachtsgebieden integraal voor u in kaart.

Wareco onderscheidt zich met een integrale en praktijkgerichte aanpak op maat. Ze starten altijd met een verkennende risicoscan. Op risicovolle plekken wordt vervolgens verder ingezoomd met gedetailleerde modelberekeningen en een veldbezoek. Stedelijk water, grondwater, bebouwing, bodem, openbare inrichting en groen hebben zoveel raakvlakken dat ze deze in samenhang beschouwen om tot realistische en duurzame oplossingen te komen.

De resultaten van de stresstests worden gebundeld in één duidelijke overzichtskaart met handreikingen voor praktische beslissingen voor bestuurders en voor particulieren. In een online viewer of op een grote kaart om mee naar buiten te nemen. Deze integrale kaart is het gereedschap waarmee in de praktijk beslissingen kunnen worden genomen over de (her)inrichting van de openbare én private ruimte.

Contact: Wisse Beets I w.beets@wareco.nl I www.wareco.nl I 06-22858895

WEnR

City

Toelichting

Wageningen Environmental Research (Alterra) biedt kennis en ondersteuning bij het opstellen van regionale stresstesten. WEnR heeft als het kennisinstituut voor de groene ruimte alle kennis in huis om klimaatverandering integraal in een systeemaanpak te integreren. Het voordeel van deze aanpak is dat problemen die ontstaan door klimaateffecten meer aan de bron worden aangepakt en afwenteling zoveel mogelijk wordt voorkomen.

De ondergrond, of beter het natuurlijk basissysteem (bodem, water, groen) van steden is bepalend voor de effectiviteit van adaptatiestrategieën. WEnR brengt met diverse tools en modellen de gevolgen van de KNMI'14 scenario's in beeld. Samenwerking in de regio levert een bundeling van krachten, efficiency winst en draagvlak en afstemming binnen de regio. Bovendien betreft het een integrale aanpak doordat wordt aangesloten bij enerzijds het landschapssysteem in het gebied en anderzijds bij lokale ambities. WEnR heeft bijgedragen aan de klimaateffectatlas, het kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie en heeft de klimaatateliers in Nederland geïntroduceerd. Zij zorgen voor aansluiting met de ontwikkeling van de standaard stresstest, zodat voldaan wordt aan alle eisen die het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie stelt.

Contact: Tim van Hattum I tim.vanhattum@wur.nl I http://www.wur.nl/ I 0317-48 34 41

Witteveen+Bos

Witteveen en Bos foto2a klimaatadaptatie

Toelichting

Witteveen+Bos biedt de stresstest klimaatadaptatie uit als product en als proces. Als product leveren zij de inhoudelijke analyse van kwetsbaarheden van het gebied door klimaatveranderingen: waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hitte. Een stresstest-light kunt u zelf al uitvoeren met behulp van de klimaateffectatlas. Schakel Witteveen+Bos in als u daarbij hulp en advies van deskundigen nodig heeft. De deskundigen beschikken over handige tools waarmee u snel, op maat en met meer betrouwbaarheid inzichten krijgt. Bij grote belangen (vitale infrastructuur, kwetsbare doelgroepen, grote risico's) laat u door Witteveen+Bos een grondige gebiedsgerichte analyse maken waarbij duurzame oplossingen integraal worden onderzocht. Als proces bieden zij ondersteuning om samen met u en omgevingspartners de stappen van de Kwetsbaarheidsscan en de Adaptatieplanning (zoals beschreven in de Handreiking) te doorlopen.

Contact: Leon Valkenburg I leon.valkenburg@witteveenbos.com I www.witteveenbos.nl I 06 - 54680848