Stresstest aanbieders

Via een 'klimaatstresstest' kunt u voor uw gebied de kwetsbare plekken voor overstroming, wateroverlast, droogte en hitte bepalen. Hiermee stelt de stresstest vast waar een lokale adaptatiestrategie op in moet spelen. Hieronder vindt u een overzicht van partijen in Nederland die een stresstest aanbieden.

Antea Group

Afbeelding1

Toelichting

Antea Group heeft verschillende methodes ontwikkeld om wateroverlast in stedelijk gebied te voorspellen en te voorkomen. Op verschillende detailniveaus maken ze inzichtelijk hoe het regenwater tijdens een extreme bui boven- en ondergronds afstroomt en waar dit kan leiden tot hinder of overlast. Hierbij maken ze, o.a. door de samenwerking met Deltares, gebruik van de nieuwste data en modellen.

De resultaten presenteren zij op kaart en in 3D-animaties zodat ze inzichtelijk en begrijpelijk worden voor een breed publiek. Hierdoor kunnen bestuurders, burgers en technici samen zoeken naar middelen en maatregelen om wateroverlast te beperken en te voorkomen.

Contact: Niels IJsseldijk I niels.ijsseldijk@anteagroup.com I www.anteagroup.nl I 06-51336134

Arcadis

2015-04-02 - KlimaatTRAP_Breda_Tuinzigt

Toelichting

Gemeenten, waterschappen en partners werken samen om een klimaatbestendige stad te realiseren. In de praktijk vertonen maatregelen nog niet altijd de gewenste samenhang en treedt stagnatie op in de implementatiefase. ARCADIS kan u ondersteunen bij het versnellen en structureren van klimaatadaptatie met onze roadmap Klimaatbestendige stad. Een eerste stap hierin is het uitvoeren van een klimaatstresstest.

Sinds 2014 voert Arcadis stresstesten uit voor gemeenten met de methodiek KlimaatTRAP, om de gevolgen van klimaatextremen in beeld te brengen voor wateroverlast, hittestress, droogte en luchtkwaliteit. Ze maken hierbij gebruik van vrij beschikbare informatie, zodat u zelf geen grote inspanning hoeft te leveren. Met het overzichtelijke kaartmateriaal en de aantrekkelijke rapportage heeft u een communicatiemiddel in handen om bestuurders en stakeholders te betrekken bij de klimaatopgaven en toekomstbestendige keuzes. Samen op weg naar een klimaatbestendige stad!

Contact: Bas Bierens I bas.bierens@arcadis.com I www.arcadis.com I 06-50736783

Aveco de Bondt

aveco quickscan

Toelichting

De leefbaarheid van onze steden komt steeds verder onder druk te staan. Door het gebied op de juiste manier in te richten bij nieuwbouw of her in te richten bij bestaande bebouwing, kan een hoop leed worden voorkomen of opgelost. Om u hierbij te helpen heeft Aveco de Bondt quickscans ontwikkeld voor:

  • Hittestress
  • Wateroverlast bij extreme neerslagsituaties
  • Vegetatie-index
  • Kansen & risico’s dijken – waterveiligheid, grondwater, NGE
  • Participatie mogelijkheden

Voorbeelden hiervan zijn te vinden op de website.

Contact: Hans Kriele I hkriele@avecodebondt.nl I www.avecodebondt.nl I 06-10735855

GrondRR

foto bij tekst stresstest GrondRR

Toelichting

Een stresstest met GrondRR is een eerste stap naar een effectieve en op samenwerking gerichte klimaatagenda. GrondRR benut haar ervaring van klimaatprojecten met het ministerie van I&M, provincies, waterschappen en gemeenten. Zij werkt volgens de methode Natuurlijke Alliantie die het natuurlijke systeem als uitgangspunt neemt voor de integratie van klimaatadaptatie in ruimtelijk beleid en inrichting.

In de stresstest worden klimaateffecten inzichtelijk gemaakt aan de hand van de KNMI opzet uit de Weerbericht 2050 studie. GrondRR begeleidt analysesessies van lokale en regionale deskundigen, die eigen informatie en ervaringen inbrengen. De informatie wordt getoetst en aangevuld vanuit de Klimaateffectatlas. Rapportage vindt plaats in een Kaartenatlas waarin de kaarten consistent gedocumenteerd worden. Met de resultaten van de stresstest kan een klimaatatelier worden georganiseerd, gericht op het verkennen van beleidscontext, klimaatopgaven, budgetbeheer en taakverdeling.

Contact: Vincent Grond I vincent@grondrr.nl I www.grondrr.nl I 06-41592690

Movares

foto voor website CAS

Toelichting

Movares wil gemeentes, maar ook netwerkbeheerders en andere assetmanagers, graag helpen om de stappen van weten naar willen en werken te zetten. Dit doen ze met behulp van de Stresstest Plus. De PLUS in deze test is de risicobenadering waarin zij, samen met u, in een interactief proces inzicht creëren in wat voor u de aanvaardbare risico’s zijn. Na afloop is duidelijk waar en waarom eventuele maatregelen gewenst zijn en met welke prioriteit, al dan niet voorzien van een meerjaren investeringsagenda.

Contact: Mattijs Hehenkamp I mattijs.hehenkamp@movares.nl I movares.nl/dienst/stresstest-plus/ I 06-23025447

Nelen & Schuurmans

Klimaatatlas_voorbeeld_CAS_final

Toelichting

De ervaring leert dat u zowel de interne als externe stakeholders het best kunt activeren om klimaatadaptief te werken door de effecten van klimaatverandering in detail te visualiseren op de kaart. Daarom werken meer dan 50 gemeenten (van Amsterdam tot Zutphen) en tal van waterschappen (HHNK, Delfland, WDOD) samen met Nelen & Schuurmans aan stresstesten en klimaatadaptatiestrategiën. Nelen & Schuurmans kan snel en betrouwbaar uw stresstest uitvoeren met het hydrologisch model 3Di en de resultaten interactief presenteren in een online klimaatatlas.

In de klimaatatlas worden effecten en risico’s van klimaatverandering gekwantificeerd op hoog detailniveau. Nelen en Schuurmans bespreekt samen met u welke kaartbeelden relevant zijn om hierin mee te nemen. Knelpunten en kansen volgen uit de analyses en aan de hand hiervan stellen zij samen met u een doelgericht plan van aanpak op waarmee u uw gemeente klimaatbestendig kan maken en houden.

Contact: Olga Pleumeekers I olga.pleumeekers@nelen-schuurmans.nl I www.klimaatatlas.net I 06-14 89 18 64

ORG-ID

ORG-ID

Toelichting

Het uitvoeren van een stresstest is de start van een proces van ruimtelijke adaptatie. Betrokkenen ontdekken samen de urgentie van werken aan maatregelen. Dit gedeelde besef van urgentie is de basis voor vervolgstappen. Daarom werkt ORG-ID vanaf het begin aan eigenaarschap en draagvlak voor ruimtelijke adaptatie binnen uw organisatie en bij uw partners.

Zij ondersteunen u met raad en daad. Raad in de vorm van advies, bijvoorbeeld over welke partijen of afdelingen te betrekken, welke informatie beschikbaar zou kunnen of moeten zijn, hoe beschikbare tools ingezet zouden kunnen worden. Daad in vorm van het leiden van een klimaatatelier, het produceren van kaartmateriaal en het schrijven van een rapportage of bestuurlijke notitie. Ze werken vaak samen met Hydrologic en GrondRR.

Contact: Roelof Westerhof I Westerhof@org-id.org I www.org-id.org I 06-51064791

PROquint

PROquint afbeelding

Toelichting

PROquint voert in samenwerking  met andere bureau’s klimaatadaptatiestresstesten uit. Deze worden uitgevoerd volgens de methode van de “natuurlijke alliantie”. De fysieke en sociale kenmerken van een gebied zijn uitgangspunt voor de stresstest. Van daaruit volgt de blootstelling en worden kwetsbaarheden in beeld gebracht. Tot slot wordt een aanzet gedaan voor een vervolgaanpak.

Contact: Hans Olsthoorn I Hans@proquint.com I www.proquint.com I 06-53811584

RHDHV

Toelichting

Willen we onze steden leefbaar en veilig houden in de toekomst dan moeten we op de juiste manier omgaan met klimaatverandering, stedelijke verdichting en waterbeheer.  Dat vraagt om creativiteit en het maken van de juiste keuzes. Via de Klimaatstresstest brengt RHDHV niet alleen de verschillende klimaateffecten (overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte) in beeld, maar geven zij ook inzicht in de gevolgen voor de vitale infrastructuur en kwetsbare objecten in de ketens. In aanvulling op het uitvoeren van kwetsbaarheidsscans en stresstesten (light) omvatten de diensten het houden van inspiratiesessies en organiseren van klimaatateliers, evenals het ontwikkelen van adaptatie strategieën en uitvoeringsprogramma’s. De resultaten van de stresstest legt RHDHV bij voorkeur vast in de vorm van een gecombineerde rapportage en atlas.

Contact: Nanco Dolman I nanco.dolman@rhdhv.com I www.royalhaskoningdhv.com I 06-52351893

Sweco

werksessie

Toelichting

Sweco voert door het hele land klimaatscans uit. Ze helpen gemeenten en lokale bestuurders zich voor te bereiden op het veranderende klimaat. Ze bieden daarbij de technische ondersteuning, maar helpen juist ook de samenwerking met partijen te organiseren. De aanpak volgt op hoofdlijnen de handreiking van de stresstest, maar zal juist ook steeds aandacht bieden voor uw specifieke situatie en wensen. Ze ondersteunen dit proces door middel van ondersteunende berekeningen en hun climateapp wanneer gewenst.

Contact: Martijn Steenstra I Martijn.Steenstra@sweco.nl I www.sweco.nl I  06-22371791

Tauw

TAUW

Toelichting

Het klimaat verandert en steden worden natter, droger en heter. De stresstesten die Tauw aanbiedt kunnen in deze drie hoofdgroepen worden verdeeld:

  • WOLK: De Wateroverlastlandschapskaart (WOLK) van Tauw is het meest effectieve instrument om inzicht te krijgen in de waterhuishouding tijdens een periode van hevige neerslag. Bekijk het voorbeeld in Deventer.
  • Hittestress: De hittekaarten die Tauw samen met WUR/TNO/Deltares heeft ontwikkeld tonen waar de échte hotspots in steden zich bevinden tijdens zeer warme dagen. Bekijk het voorbeeld in Deventer.
  • Droogtestress: De quickscan droogtestress combineert in drie korte stappen de verwachte klimaatverandering met een gebiedsanalyse van het water- en groensysteem.

Contact: Edwin van der Strate I edwin.vanderstrate@tauw.com I www.tauw.nl I 06-653166613

Voorelkaarkrijgen

Klimaatkansenkaart de Koolhof

Toelichting

Voorelkaarkrijgen onderzoekt in interactieve workshops, samen met medewerkers van gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden, de klimaateffecten in een wijk, dorp, stad of gebied. Hierbij gebruikt Voorelkaarkrijgen bestaande informatie zoals wateroverlastgegevens, gegevens over bebouwing, bestrating en de hoeveelheid en soort groen. Door deze gegevens te combineren op een kaart ontstaat een eerste beeld over de klimaateffecten. Ook is het mogelijk om door het bureau een hitte-eiland-kaart kaart te laten maken. Daar blijft het wat Voorelkaarkrijgen betreft niet bij. De logische vervolgstap is dat zij samen met medewerkers van gemeenten en waterschap (en bij voorkeur ook samen met gebiedspartners) op zoek gaan naar de kansen en mogelijkheden die deze klimaateffecten bieden. Deze kansen en mogelijkheden worden verbeeld in een klimaatkansenposter of een vogelvlucht waarna de kansen kunnen worden opgenomen in beleid of direct worden ingebed in uitvoeringsprojecten.

Contact: Ingrid Langenhoff I ingrid@voorelkaarkrijgen.nl I www.voorelkaarkrijgen.nl I 06-20379726

Witteveen+Bos

Witteveen en Bos foto2a klimaatadaptatie

Toelichting

Witteveen+Bos biedt de stresstest klimaatadaptatie uit als product en als proces. Als product leveren zij de inhoudelijke analyse van kwetsbaarheden van het gebied door klimaatveranderingen: waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hitte. Een stresstest-light kunt u zelf al uitvoeren met behulp van de klimaateffectatlas. Schakel Witteveen+Bos in als u daarbij hulp en advies van deskundigen nodig heeft. De deskundigen beschikken over handige tools waarmee u snel, op maat en met meer betrouwbaarheid inzichten krijgt. Bij grote belangen (vitale infrastructuur, kwetsbare doelgroepen, grote risico's) laat u door Witteveen+Bos een grondige gebiedsgerichte analyse maken waarbij duurzame oplossingen integraal worden onderzocht. Als proces bieden zij ondersteuning om samen met u en omgevingspartners de stappen van de Kwetsbaarheidsscan en de Adaptatieplanning (zoals beschreven in de Handreiking) te doorlopen.

Contact: Ronald Groen I ronald.groen@witteveenbos.com I www.witteveenbos.nl I 070-370 07 03