Multifunctionality

Wegen over land waren er destijds (1815) nauwelijks, veruit het grootste deel van het vervoer ging over het water. Omdat rijwegen in het drassige Friese land hoog en droog moesten liggen, voerden ze van oudsher over dijken. Dat waren de eerste wegen die verhard werden en vandaar dat het Fries voor de betekenissen dijk en rijweg aan één woord voldoende heeft: dyk. (Trouw 16 april 2016, Tijd pag. 28)

Meekoppelkansen, het aantonen van de kosten en baten

Een weg aanleggen op een dijk doen we al eeuwen, bijvoorbeeld bij de Deltawerken. Niet alleen delen dijkbeheerder en wegbeheerder de kosten, maar ook is Zeeland veel beter ontsloten. Minder vaak leggen we een weg aan als dijk, want daarvoor moet zich maar net de kans voordoen dat een dijk nodig is waar de weg moet komen. Dat gebeurde een aantal jaren geleden nabij Gouda: de dijk kost nu 8 ton in plaats van 5 miljoen en ook hier is het gebied beter ontsloten.

Juist omdat er een scala aan beleidsmatige doelen op de agenda staat, bijvoorbeeld klimaatadaptatie en gezonde steden, vraagt deze tijd om andersoortige projecten. Meekoppelkansen bieden een uitweg. Het boek Reinventing Multifunctionality (pdf, 4.6 MB) behandelt enkele tientallen voorbeelden: dijken die ook natuurgebieden zijn, een wegdek dat warmte en koude opslaat, groene daken, geluidschermen met zon-pv, woonzorgcentra en nog heel veel meer.

Meekoppelkansen gebruiken kan zowel geld besparen, als meer kwaliteit opleveren. Veel kansen redden het niet, en soms ligt dat voor de hand, maar soms is dat ronduit jammer. Om goede meekoppelkansen over de drempel te helpen zet dit boek de praktijk en theorie uiteen van wat meekoppelen is en hoe je dat doet.

Download het boek Reinventing Multifunctionality (pdf, 4.6 MB)