VAF

De Verkenner Aanpak Funderingsproblematiek (VAF) is een platform waarmee u zich, al dan niet samen met andere belanghebbenden, kunt oriënteren op oorzaken en (doelmatige) oplossingen voor funderingsvraagstukken. Hierbij gaat het primair om de problematiek rondom houten paalfunderingen. De oriëntatie kan, afhankelijk van uw eigen behoefte, zowel kwalitatief als financieel kwantitatief van aard zijn.

De VAF helpt u op weg en kan een eerste beeld geven van oplossingsrichtingen. Het gaat hierbij om zowel bouwkundig/curatieve oplossingen als waterhuishoudkundig/preventieve oplossingen. Wanneer stappen richting realisatie van oplossingen worden gezet, is een locatie- en situatiespecifieke verbijzondering door een professioneel bureau noodzakelijk.

Ga naar de Verkenner Aanpak Funderingsproblematiek