Water op straat app

De app “Water op straat” geeft een indicatie van de waterdiepte bij extreme piekneerslag in de bebouwde omgeving. De waterdieptes worden getoond aan de hand van een laars om de lokale impact te duiden. Verder bevat de app een kaart met de overlast in de omgeving, een indicatie van de kans op blootstelling en een duiding van de impact. In de app worden 3 verschillende situaties getoond, de gevolgen bij een extreme bui die eens in de 10, 100 en 1000 jaar valt. Hierbij is gebruik gemaakt van de meest recente neerslagstatistiek afgeleid door HKV en KNMI voor STOWA. Bij de bepaling van de lokale waterstand is rekening gehouden met het AHN2, berging in de bodem en het riool en oppervlakkige afstroming.

De onderliggende gegevens worden door HKV ook beschikbaar gesteld voor de uitvoering van stresstesten en risicodialogen. Ze vormen een eerste stap om een beeld te vormen van de problematiek en mogelijke oplossingen. Naast de effecten in stedelijk gebied wordt ook een indicatie gegeven van de effecten in landelijk gebied. Door het meenemen van meer oorzaken die van invloed zijn op de frequentie van wateroverlast kunnen de schattingen over (te accepteren) risico’s en kosten van maatregelen worden verbeterd. In een risicodialoog kunnen deze worden afgewogen waarbij ook rekening gehouden kan worden met andere criteria. Afwegingskaders zoals ontwikkeld voor meerlaagsveiligheid kunnen hierbij een hulpmiddel zijn.

De Water op straat app is gratis te downloaden in Android en iOS.


De Water op straat app is gratis te downloaden in Android en iOS