Handreiking stresstest light

Ruimtelijke adaptatie start met het in beeld brengen van de kwetsbaarheden voor de vier thema’s: wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Voor het in beeld brengen van de kwetsbaarheden op deze vier thema’s kunnen zogenaamde klimaatstresstesten gebruikt worden. Klimaatstresstesten zijn er in vele soorten en maten. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie hebben we afgesproken dat alle overheden uiterlijk in 2019 een eerste stresstest voor alle thema’s hebben uitgevoerd. Veel gemeenten en waterschappen zijn hier mee bezig of hebben dit al gedaan, vooral als het gaat om wateroverlast.

Om alle overheden in de gelegenheid te stellen dit te doen, is een eenvoudige gestandaardiseerde stresstest ontwikkeld. We noemen deze eerste stresstest de stresstest light. Deze stresstest light geeft een eerste indruk van de kwetsbaarheden van een gebied en geeft daarmee invulling aan de eerste van de 7 ambities. Het doel van deze eerste ambitie is agendering en bewustwording van de mogelijke kwetsbaarheden van een gebied als gevolg van veranderingen in het klimaat. De stresstest light is van toepassing op zowel stedelijk als landelijk gebied.

Ga naar de handreiking stresstest light


Afbeelding Handreiking Stresstest