NAS Kennisaanpak en Monitoring

Klimaatadaptatie vereist kennis van zaken, zowel wetenschappelijk als praktisch. De vraag naar kennis neemt alleen maar toe en de beschikbare kennis navenant. Kennisontwikkeling en kennisdeling zijn van cruciaal belang voor de klimaatbestendige inrichting van ons land. In het uitvoeringsprogramma NAS staan voor de aanpak van het kennisdossier drie vragen centraal, namelijk:

1. Wat komt er door klimaatverandering op ons af?
2. Wat moet er gebeuren aan klimaatadaptatie?
3. Hoe organiseren we de kennisuitwisseling?

Deze vragen worden uitgewerkt in de Kennisaanpak NAS. Nauwe samenhang is er met het dossier Monitoring NAS, waar de voortgang die Nederland boekt in de aanpassing aan klimaatverandering wordt vormgegeven en bijgehouden. Op deze webpagina vindt u verschillende onderwerpen die verband houden met de NAS-dossiers kennis en monitoring.

Afbeelding kennisaanpak

LIFE IP aanvraag NAS

Afbeelding LIFE IP

Kennis en sectorenaanpak

Afbeelding NAS sectorpagina's

Samenwerking DPRA, NAS, NKWK

Afbeelding Samenwerking DPRA, NAS, NKWK

Kennis in de nationale klimaatadaptatie dialogen

Afbeelding NAS klimaat adaptatiedialoog