Beleid en programma's

Door klimaatverandering krijgt Nederland vaker en heviger te maken met wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Daarom heeft de Nederlandse overheid een aantal ambities geformuleerd om de gevolgen van klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken. Twee programma’s vormen hiervoor de basis:

Nationale klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS)

Nationale Adaptatie Strategie 2016

De NAS brengt alle klimaateffecten in beeld, verbindt de betrokken partijen en bevordert een gezamenlijke aanpak. Het Uitvoeringsprogramma (UP) van de NAS bestrijkt de jaren 2018 en 2019. Ook voordat UP NAS verscheen, is al veel gedaan aan klimaatadaptatie. Je leest het in de Nieuwsflits NAS en op de pagina ‘Nieuws & Agenda’.

Deltaplan Ruimtelijke adaptatie

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Het Deltaplan RA is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Het is bedoeld om ruimtelijke adaptatie te versnellen en te intensiveren. Volgens dit plan moeten alle overheden uiterlijk eind 2019 kwetsbaarheden in beeld hebben gebracht door middel van stresstesten. Voor eind 2020 moeten ze risicodialogen hebben gevoerd met alle relevante partijen.

Zo is ruimtelijke adaptatie in 2020 onderdeel van beleid en uitvoering op alle overheidsniveaus. De uiteindelijke ambitie is dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht.

De versnelling en ondersteuning van klimaatadaptatie gebeurt op allerlei manieren, vanuit diverse programma’s en initiatieven. Klik op de tegels voor meer informatie.

Stimuleren en faciliteren

Stimuleren en faciliteren

De Rijksoverheid stimuleert en faciliteert klimaatadaptatie. Er zijn verschillende regelingen en programma's.

Samen Klimaatbestendig

Team Samen Klimaatbestendig

Het Team Samen Klimaatbestendig helpt in de zoektocht naar praktijkkennis en -ervaring.

NKWK - KBS

NKWK KBS

De onderzoekslijn Klimaatbestendige stad bevordert kennisontwikkeling en kennisverspreiding.

City Deal Klimaatadaptatie

City Deal Klimaatadaptatie

In deze City Deal werken publieke en private partners aan doorbraken voor klimaatbestendige steden.

Bestuursakkoord klimaatadaptatie

Ondertekening bestuursakkoord klimaatadaptatie

Overheden maken de komende jaren 600 miljoen euro beschikbaar om Nederland weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering

Global Centre on Adaptation

Global Center on Adaptation

Mondiaal topkenniscentrum dat ondersteunt met kennis en advies op het gebied van klimaataanpassing.

Vitale en kwetsbare functies

Vitale en kwetsbare functies

Het Deltaprogramma geeft bijzondere aandacht aan vitale en kwetsbare functies.

Klimaatadaptatie Adviesteam

Klimaatadaptatie Advies Team

Biedt een duwtje in de rug bij het versnellen en intensiveren van het lopende proces richting klimaatadaptatie in 12 steden/regio's.

Monitoring en evaluatie

Monitoring en evaluatie

Zicht houden op de voortgang en ter ondersteuning van het leren van elkaar en het tijdig signaleren van ontwikkelingen en belemmeringen.