OSKA: Overleg Standaarden Klimaatadaptatie

OSKA is een netwerk dat bestaat uit marktpartijen, overheden, kennisinstellingen en organisaties die zich bezighouden met het maken van standaarden. Denk aan: normen, leidraden, handreikingen, checklisten, praktijkrichtlijnen en protocollen. Overal in Nederland voeren bedrijven, overheden en andere organisaties nieuwe projecten uit op het gebied van klimaatadaptatie. Deze projecten kunnen als voorbeeld dienen voor nieuwe standaarden, zodat het voor iedereen makkelijker wordt om klimaatadaptieve oplossingen en aanpassingen uit te voeren in de praktijk. OSKA maakt ‘het nieuwe normaal’ concreet.

Integreren van klimaatadaptieve maatregelen

Uit gesprekken met overheden en private partijen blijkt dat klimaatverandering vaak nog niet in bestaande of nieuwe standaarden is verankerd. In de praktijk zorgt dit voor onduidelijkheid en verschillen in uitvoering. De behoefte om snel te beschikken over goed onderling afgestemde standaarden blijkt groot. Het is van belang om klimaatadaptieve maatregelen nu te integreren in al voorziene planvorming, aanleg, vernieuwing en beheer.

Deze aanpassing aan het veranderende klimaat vraagt om samenwerking en begrip tussen verschillende disciplines en sectoren. De verschillende partijen in het netwerk van OSKA gaan gezamenlijk werken aan een versnelling, opschaling en interdisciplinaire samenwerking, bij het maken van nieuwe standaarden en het actualiseren van bestaande standaarden. De partijen bepalen welke onderwerpen aangepakt moeten worden. Welke zijn urgent? Voor welke onderwerpen is samenwerking van belang voor het ontwikkelen van standaarden? Welke organisaties gaan de standaarden voor de verschillende onderwerpen realiseren?

Vervolgens gaan actieteams van start. Zij maken afspraken over de ontwikkeling of aanpassing van standaarden. OSKA ontwikkelt standaarden dus niet zelf, maar registreert wat er speelt in de markt en zet de ontwikkeling van standaarden in gang.

Het ontstaan van OSKA

Vanuit de stuurgroep van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA) en het directeurenoverleg van de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) ontstond de wens voor een samenwerking op het gebied van standaarden. Dat is OSKA geworden: het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie. OSKA heeft een onafhankelijke voorzitter: drs. Arie Deelen, oud-directielid DCMR Milieudienst Rijnmond. Ab de Buck en Jacobien Boehmer vormen het secretariaat.

Neem contact op

Heb je suggesties voor onderwerpen waarbij OSKA kan helpen? Of ken je een standaard die aanpassing behoeft voor het opnemen van klimaatadaptatie? Laat het ons weten via Jacobien.Boehmer@oska-netwerk.nl.

Organisaties die zich bezig houden met het maken en beheren van standaarden die relevant zijn voor klimaatadaptatie

Momenteel zijn afspraken gemaakt over samenwerking met:  
CROW - infrastructuur en beheer openbare ruimte 
ISSO - bouw- en installatietechniek
NEN - normalisatie Nederland en internationaal 
Stichting RIONED - stedelijk waterbeheer.

Met andere organisaties vinden nog gesprekken plaats.