Wetten

Via wet- en regelgeving geeft de overheid de kaders aan voor een klimaatbestendige inrichting. Het Rijk heeft, samen met decentrale overheden, verkend of (bouw)regelgeving belemmerend werkt om te komen tot een klimaatbestendige inrichting. Uit deze verkenning blijkt dat de huidige wet- en regelgeving op rijksniveau geen belemmering vormt voor klimaatbestendig bouwen en ontwikkelen. Met name gemeenten kunnen al veel regelen en vastleggen over klimaatadaptief bouwen en inrichten. Dat dit niet of onvoldoende gebeurt, heeft verschillende oorzaken, zoals de onbekendheid met de mogelijkheden van decentrale regelgeving bij klimaatadaptief bouwen en het ontbreken van een gevoel van urgentie en de benodigde capaciteit. In 2019 wordt daarom een handreiking voor decentrale overheden opgesteld.

Deze pagina is in ontwikkeling, meer informatie volgt.


Ambitie 6 reguleren en borgen zonder tekst laag