Klimaatadaptatie Adviesteam

Welke steden of regio’s gaan actief aan de slag met klimaatadaptatie? Wat zijn de vragen die spelen om klimaatadaptatie in de praktijk te brengen? Het Adviesteam Klimaatadaptatie heeft inmiddels twaalf regio’s gesproken en brengt voor hen een advies uit op basis van specifieke kennisbehoefte. Dit Adviesteam is een initiatief van het Deltaprogramma RA en wordt uitgevoerd door een breed consortium.

Om te achterhalen welke steden en regionale samenwerkingsverbanden in aanmerking komen voor ondersteuning van het Klimaatadaptatie Adviesteam, werden in een korte periode de eerste  gesprekken gevoerd met regio’s waar wel al stresstesten zijn gedaan, maar die het lastig vinden om een volgende stap te zetten. Op basis daarvan zijn 12 regio’s geselecteerd voor een kort adviestraject.  De geselecteerde regio’s zijn: samenwerkingsverband Voorne-Putten, gemeente Leiden, het samenwerkingsverband RIVUS in West Overijssel, Hart van Brabant, de watersamenwerking As50+, Platform Water Vallei en Eem, provincie Fryslan, BOWA Amstel Gooi en Vecht, Groningen, Zeeland, Maas en Mergelland en de kop van Noord-Holland.

Kernvragen

“Het Klimaatadviesteam verzamelt een groslijst aan zaken waarmee regio’s en gemeenten mee worstelen. Dit is een goede input voor het Deltaprogramma om te zien waarmee regio’s het best ondersteund kunnen worden. Uiteindelijk gaat het Klimaatadviesteam met één onderwerp per regio aan de slag. Op basis van de eerste gesprekken wordt een clustering van vragen zichtbaar. Vragen zijn bijvoorbeeld: “Wat legt een regio lokaal vast en wat regionaal en hoe borgt ze dat bestuurlijk? Hoe maak je de stap van stresstest naar ambitie en visie en hoe krijg je de organisatie mee? Wat is de impact van klimaatadaptatie op de woningbouwopgave? Welke rol speelt het waterschap en hoe legt de regio hierover de afspraken vast?”

Eigenaarschap

Na het eerste gesprek in de regio’s volgt de adviesfase. Het is de bedoeling dat de regiopartners tot een gezamenlijk gedragen én concrete oplossingsrichting komen. Deze fase loopt momenteel. Na afloop van het adviestraject worden de opgehaalde vragen geclusterd en samen met de lessen uit de regio’s gedeeld.