LIFE IP: herindiening subsidieaanvraag

Een consortium van partijen werkt – onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – aan de herindiening van een Europese LIFE-IP subsidieaanvraag, nadat het eerste full proposal in het voorjaar van 2019 was afgewezen. Op basis van de evaluatie door de Europese Commissie zien vrijwel alle partners een goede kans van slagen voor een aangepast voorstel. Inmiddels is de herziene concept note (10-pager) opnieuw ingediend (deadline 5 september 2019) en heeft het consortium groen licht gekregen om dit verder uit te werken tot een full proposal.

De LIFE-IP subsidie van 10 miljoen euro voor de periode 2021-2028 is bedoeld voor het versnellen van de implementatie van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie – en daarmee de transitie naar een klimaatbestendig Nederland.

23 partners

Op dit moment bestaat het project uit 23 partners: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (inclusief KNMI en Rijkswaterstaat), ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (inclusief RIVM), provincie Noord Brabant, provincie Zuid Holland, Waterschap Aa en Maas, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Vallei en Veluwe, Waternet, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Breda, gemeente Dordrecht, gemeente Gouda, gemeente Groningen, gemeente Rotterdam (inclusief GGD), Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden, Veiligheidsregio Utrecht, Stichting Van Hall Larenstein, Climate Campus, LTO Nederland en ProRail. Ook Deltares is nauw betrokken.

Optimale samenwerking tussen belanghebbenden

Het LIFE IP-traject biedt de partners de mogelijkheid deskundigheid op het gebied van klimaatadaptatie te bevorderen en te versterken. LIFE-IP NASCCELERATE richt zich op het uitvoeren, monitoren en evalueren van demonstraties, best practices en pilots door de partners. Een (eco)systeemgerichte en op natuurlijke processen geïnspireerde aanpak (nature-based solutions) wordt daarbij aangemoedigd. Gezamenlijk richten deze activiteiten zich op het verkleinen van barrières die implementatie van de NAS bemoeilijken. LIFE-IP NL-NASCCELERATE kent daarmee de volgende doelen:

  1. Kennisdoorwerking en tools: Kennis en kunde over de effecten van klimaatverandering (korte/middellange/lange termijn) en de effecten/effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen zijn momenteel onvoldoende toegankelijk, begrijpelijk of beschikbaar voor decentrale actoren. Het project richt zich op kennisdoorwerking en het ontwikkelen van tools die complexe besluitvorming over klimaatadaptatie met kennis ondersteunen.
  2. Bewustwording en besef van urgentie: Er is een groot verschil in (gedeeld) urgentiebesef tussen verschillende sectoren, partijen, regio’s en tussen publieke en private actoren, en daarmee in de aanpak van klimaatadaptatie en afstemming met andere opgaven. De bewustwording neemt weliswaar toe, maar heeft nog niet overal geleid tot (blijvende) bestuurlijke aandacht en daadkracht. Het project streeft naar vergroting van bewustwording, verankering daarvan in besluitvormingsprocessen en daarmee een toename van activiteiten die bijdragen aan een klimaatbestendig(er) Nederland in 2050.
  3. Governance en integrale aanpak: Klimaatadaptatie is een complexe maatschappelijke uitdaging die vraagt om een integrale aanpak in een samenwerking tussen disciplines, sectoren en domeinen. De huidige aanpak van klimaatadaptatie is op alle niveaus te verkokerd, zowel binnen als tussen overheden en andere actoren, en de bestaande governance is te weinig toegerust op participatie van en co-creatie met alle belanghebbenden, in alle stadia van besluitvormingscyclus. Het project richt zich op versterken van integraal samenwerken en het ontwikkelen van innovatieve governance-structuren.
  4. Financiering en businessmodellen: Klimaatadaptatie kan gepaard gaan met hoge investeringen. Ook zijn er vaak veel partijen die baat kunnen hebben bij en dus zouden kunnen mee-investeren in klimaatadaptatiemaatregelen. Het ontbreekt echter aan modellen om tot meervoudige financieringsconstructies te komen die het vertrouwen genieten van alle betrokkenen dat hun gezamenlijke investering gaat lonen, zodat een business case kan worden opgebouwd. Het project beoogt dergelijke modellen in de praktijk te testen en door te ontwikkelen voor breder gebruik.

Deze vier doelen zullen gezamenlijk bijdragen aan het versnellen van de NAS. De activiteiten zoals beschreven in LIFE-IP richten zich nadrukkelijk op de sectoren van de NAS, maar zijn ook verbonden met de activiteiten vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA), als het gaat om monitoring, netwerkactiviteiten (zo vindt er samenwerking plaats met het team Samen Klimaatbestendig) en kennisdisseminatie (onder meer via de Klimaateffectatlas). Daarnaast wordt de steun vanuit DPRA en de koepels formeel bekrachtigd met steunbrieven.

Het schrijfproces

Het schrijfteam gaat de komende maanden aan de slag met het full proposal en baseert zich daarbij op de hoofdlijnen van de vorige versie: de structuur kan blijven staan, evenals de doelen en de globale aanpak, deze werden positief gewaardeerd. Wel zijn verder uitgewerkte projectvoorstellen van de partners nodig voor de lokale demonstraties, best practices en pilots. Mede daarmee kan de benodigde verbeterslag worden gemaakt naar een meer concreet, beter financieel onderbouwd en op klimaatresultaat gericht projectvoorstel. Begin maart 2020 zal de definitieve subsidieaanvraag worden ingediend bij de Europese Commissie in Brussel, en horen we in mei of juni het resultaat.

Meer weten?