NAS Kennisaanpak en Monitoring

Klimaatadaptatie vereist kennis van zaken, zowel wetenschappelijk als praktisch. De vraag naar kennis neemt alleen maar toe en de beschikbare kennis navenant. Kennisontwikkeling en kennisdeling zijn van cruciaal belang voor de klimaatbestendige inrichting van ons land. In het uitvoeringsprogramma NAS staan voor de aanpak van het kennisdossier drie vragen centraal, namelijk:

  1. Het actueel houden van de kennis van klimaatrisico’s
  2. Het ontwikkelen, verspreiden en uitwisselen van kennis voor de uitvoering van klimaatadaptatie

Deze vragen worden uitgewerkt in de Kennisaanpak NAS. Nauwe samenhang is er tussen de NAS Kennisaanpak  en het dossier Monitoring NAS. Om de effectiviteit van beleidsuitvoering te kunnen monitoren is enerzijds een actueel  inzicht nodig in gevolgen en risico’s van klimaatverandering en hoe de verwachtingen hieromtrent veranderen. Anderzijds is actueel inzicht nodig in de mate waarin maatregelen genomen worden die de klimaatrisico’s verminderen (dit naast inzicht in andere ontwikkelingen, zoals ontwikkelingen in de economie en ontwikkelingen in de ruimte.).

Op deze webpagina vind je verschillende onderwerpen die verband houden met de NAS-dossiers kennis en monitoring.

Afbeelding kennisaanpak

LIFE IP aanvraag NAS

Afbeelding LIFE IP

Kennis van klimaatrisico’s

Afbeelding NAS sectorpagina's

Kennis voor de uitvoering van adaptatiemaatregelen

Afbeelding Samenwerking DPRA, NAS, NKWK

Kennis in de nationale klimaatadaptatie dialogen

Afbeelding NAS klimaat adaptatiedialoog

NWA-themaonderzoek klimaatadaptatie, gezonde leefomgeving en de gezondheid van mens, dier en plant

NWA lijn 2