Kennis van klimaatrisico’s

De NAS is gebaseerd op kennis die is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat (KvK, 2008 – 2014). In de afrondingsfase van KvK zijn sectorrapportages geschreven met daarin o.a. een inventarisatie van gevolgen en risico’s van klimaatverandering.

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft samen met kennisinstellingen de uiteenlopende sectorale risico’s vergelijkbaar gemaakt, heeft de risico’s onderscheiden in risico’s voor de economie, voor de mens en voor natuur en milieu en heeft vervolgens een urgentie-analyse uitgevoerd. Belangrijk basisdocument voor de NAS2016 is: PBL (2015): Aanpassing aan klimaatverandering, kwetsbaarheden zien, kansen grijpen.

Het actualiseren van de risico-analyses en de urgentie-analyses is een belangrijk onderdeel van de NAS-kennisaanpak. Een toekomstige actualisatie van de NAS moet gebaseerd zijn op nieuwe analyses die rekening houden met de nieuwste verwachtingen van het KNMI, die in 2021 verwacht worden.

Op 13 juni 2018 is als eerste stap voor een actualisatie van deze analyses een bijeenkomst gehouden met collega’s van kennisinstellingen. Voorafgaand aan de bijeenkomst hebben die collega's een eerste inventarisatie gemaakt van kennisvragen, die beantwoord moeten worden. De voorlopige conclusies zijn dat het volgende onderzoek nodig is:

  1. Er moeten lacunes worden weggewerkt in kennis van de daadwerkelijk optredende gevolgen en risico’s van klimaatverandering.
  2. Er moeten lacunes worden weggewerkt in kennis over de manier waarop klimaatrisico’s zich in de toekomst kunnen ontwikkelen.
  3. Het begrip klimaatbestendigheid moet worden gedefinieerd.
  4. Er moeten lacunes worden weggewerkt in kennis van overkoepelende integrale risico- en urgentie-analyses.
  5. Er is aanvullend onderzoek nodig naar onder meer keteneffecten,  (maatschappelijke) kosten en baten en het leren omgaan met risico’s.