Regionale klimaat-adaptatiestrategieën

Provincies en regionale samenwerkingsverbanden zijn belangrijk bij klimaatadaptatie. Provincies hebben niet alleen een wettelijke rol, maar zijn ook aanjager en inspirator. Op deze pagina laten we een aantal voorbeelden zien van provincies die – met allerlei partners – aan de slag zijn gegaan met klimaatadaptatie.

Afbeelding Regionaal Adaptatie Plan Overijssel

Provincie Overijssel

Overijssel heeft eind 2017 het Regionaal Adaptatieplan Overijssel (pdf, 4.5 MB) (RAP Overijssel) uitgebracht. Filosofie is – in navolging van de NAS – dat het RAP voor de onderwerpen die daar om vragen extra aandacht genereert, partijen aanzet een aanpak te ontwikkelen en waar nodig extra ondersteuning biedt. Het RAP is ontwikkeld in afstemming met gemeenten, waterschappen, GGD, terreinbeheerders, maatschappelijke partners en bedrijven als Vitens, Tennet en ontwikkelaars. In 2018 wordt toegewerkt naar een uitvoeringsagenda. Daarbij vindt afstemming plaats tussen waterketencoalitie RIVUS, de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel, om strategieën elkaar te laten aanvullen op provinciaal, regionaal en lokaal niveau.

Klimaatadaptatiestrategie RIVUS-netwerk
Aan de waterketencoalitie RIVUS nemen deel: Waterschap Drents Overijsselse Delta, Vitens, gemeenten Zwolle, Deventer, Kampen, Raalte, Dalfsen, Olst-Wijhe, Staphorst en Zwartewaterland.
Samen stellen zij een klimaatadaptatiestrategie op. De strategie behandelt klimaat in de breedte en in de ruimtelijke inrichting. De strategie is in voorbereiding.

Afbeelding RAS rijk van maas en waal

Provincie Gelderland

Het Gelders college van Gedeputeerde Staten herkent zich in de urgentie van de klimaatadaptatie-opgave. Zij zien het aanpassen aan klimaatverandering als een belangrijke maatschappelijke opgave. Gelderland gaat werken aan een uitvoeringsagenda om klimaatadaptatie in 2020 verankerd te hebben in eigen beleid, uitvoering en handelen. De doorontwikkeling van de omgevingsvisie, die in 2017 is gestart, biedt hiervoor de handvatten. Daarnaast wordt samen met Gelderse gemeenten en waterschappen gewerkt aan regionale klimaatadaptatiestrategieën (RASsen). De provinciale rol is hier verbinden, faciliteren en inspireren.

De RAS Rijk van Maas en Waal
De gemeenten Nijmegen, Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal, Wijchen, Berg en Dal, Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland hebben, samen met regionale stakeholders een breedgedragen regionale adaptatiestrategie (RAS) (pdf, 8.2 MB) opgesteld. De strategie moet er voor zorgen dat de regio zich de komende jaren klimaatbestendig ontwikkelt: bestand tegen de klimaateffecten te nat, te droog en te warm, alsmede overstromingsgevaar. In 2019 zal de regio als geheel, dus met stakeholders een uitvoeringsprogramma (docx, 148 kB) opstellen.

Provincie Brabant

Brabant heeft samen met Limburg een ‘Bod Zuid NL’ gedaan aan de minister waarin zij aangeven dat zij het Deltaplan RA versneld willen uitvoeren en voorloper willen zijn op het gebied van klimaatadaptatie (NAS-breedte).
Brabant werkt aan een uitvoeringsprogramma en ziet op provinciaal niveau onder meer een rol in het delen van kennis (een provinciaal klimaatportaal), monitoring, maatregelen en effecten, stimuleren van stresstesten, cofinanciering (waaronder ook: sectorale financieringspotjes integraler maken) en uiteraard eigen beleid klimaatbestendig(er) maken waaronder water-, natuur- en omgevingsbeleid, zowel in stedelijk als landelijk gebied. Ook wordt de relatie gelegd met de thema’s gezondheid en leefbaarheid.

Klimaatstrategie regio Noordoost-Brabant
Waterschappen Dommel en Aa en Maas, 17 gemeenten en ZLTO maken een klimaatstrategie. De strategie adresseert wateroverlast, waterkwaliteit, droogtebestrijding, klimaatbestendige regionale bedrijventerreinen, verdieping van stresstest (kennis), bewustwording breed maatschappelijk en het creëren van klimaat-proeftuinen. De provincie Brabant beschouwt de projecten als een regionale versnellingsafspraak en participeert in deze maatschappelijke opgave voor een klimaatbestendige regio’. De projecten starten vanaf januari 2018.

Afbeelding adaptatiestrategie provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland

De Provincie Zuid-Holland gaat vanaf 2019 haar beleid en werkzaamheden klimaatadaptief inrichten om beter voorbereid te zijn op weersextremen en bodemdaling. Dat varieert van klimaatadaptief bouwen tot innovatieve infrastructuur en ruimte voor waterberging. Deze en andere mogelijke maatregelen staan in de adaptatiestrategie ‘Weerkrachtig Zuid-Holland (pdf, 35 MB)’ die in december 2018 is gepubliceerd. Klimaatverandering heeft in toenemende mate impact op onze leefomgeving, de natuur, bebouwde omgeving, waterhuishouding, infrastructuur, economie en veiligheid.  Voor deze belangrijke Zuid-Hollandse thema’s heeft de provincie in kaart gebracht welke maatregelen ze, in nauwe samenwerking met partners in de regio, kan nemen om beter voorbereid te zijn op weersextremen, bodemdaling en zeespiegelstijging. Deze maatregelen worden verankerd in onder meer het omgevingsbeleid. Daarmee loopt Zuid-Holland vooruit op de afspraken in het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, waarin alle overheden hebben afgesproken dat klimaatadaptatie in 2020 onderdeel is van hun beleid.

Klimaatadaptatiestrategie Voorne-Putten
Gemeenten Hellevoetsluis, Nissewaard, Westvoorne, Brielle, Waterschap Hollandse Delta hebben samen een klimaatadaptatiestrategie (pdf, 11 MB) opgesteld. De strategie adresseert wateroverlast, hittestress, zoetwaterbeschikbaarheid, kwetsbaarheid bij overstroming, natuur en gezondheid. Gemeente Hellevoetsluis was de trekker van de strategie.