NKWK onderzoekslijn Klimaatbestendige stad

Klimaatbestendige stad (KBS) is een onderzoekslijn van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat.

NKWK-KBS heeft drie doelen:

  1. Het verspreiden van beschikbare kennis.
  2. Het ontwikkelen van nieuwe kennis.
  3. Netwerkvorming

Een belangrijk instrument om deze doelen te verwezenlijken is de projectentournee NKWK-KBS. Dit is een tournee langs gerealiseerde of in uitvoering zijnde klimaatadaptatieprojecten, waar vragers en aanbieders van kennis bijeenkomen en in themasessies in discussie gaan. Kennis en ervaring wordt uitgewisseld en nieuwe kennisvragen worden opgehaald, die input vormen voor de kennisagenda van KBS. Inmiddels zijn de Twentse Stedenband, Culemborg, Nijmegen, Dordrecht , Alkmaar en Amersfoort bezocht, samen met de waterschappen waar deze steden in liggen. Ter bevordering van de kennisoverdracht zijn de kenniskranten Natte Krant en Droge Kost uitgebracht.

Met de kennisagenda is NKWK-KBS concreet aan de slag. Een consortium, bestaande uit vijftien vragende en aanbiedende partijen van kennis, is gestart met onderzoek gericht op: verbeteren van de raming van verwachte schade door wateroverlast, overstroming, droogte en hittestress, het aanleggen van een database om klimaatadaptatiemaatregelen te kunnen selecteren, het beoordelen van effecten van klimaatadaptatiemaatregelen op de gezondheid, en het waarderen van kosten en baten op project- en wijkniveau. Om ervoor te zorgen dat de resultaten zo goed mogelijk aansluiten bij wat gemeenten en waterschappen nodig hebben, is een gebruikersgroep opgericht, met een goede vertegenwoordiging van lokale overheidspartijen. Het onderzoeksprogramma is meerjarig, en wordt in 2018 uitgebreid. Dan kunnen zich ook nieuwe partners bij het consortium aansluiten.

Bekijk voor meer informatie de website van NKWK-KBS:  http://www.waterenklimaat.nl/onderzoekslijnen/klimaatbestendige-stad/.


NKWK1