NKWK onderzoekslijn Klimaatbestendige stad

Het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) heeft 14 verschillende onderzoekslijnen. Eén van die onderzoekslijnen is Klimaatbestendige stad (NKWK-KBS). Deze onderzoekslijn wordt getrokken door het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, in intensieve samenwerking met STOWA. Verder nemen Rijkswaterstaat, Climate Adaptation Services en Deltares deel, de laatste voor alle betrokken kennisinstellingen.

NKWK-KBS heeft drie doelen:

  1. Het verspreiden van beschikbare kennis.
  2. Het ontwikkelen van nieuwe kennis.
  3. Netwerkvorming.

Een belangrijk instrument om deze doelen te verwezenlijken is de projectentournee NKWK-KBS. Dit is een tournee langs gerealiseerde of in uitvoering zijnde klimaatadaptatieprojecten, waar vragers en aanbieders van kennis bijeenkomen en in themasessies in discussie gaan. Zo wordt kennis en ervaring uitgewisseld en worden nieuwe kennisvragen opgehaald, die input vormen voor de NKWK kennisagenda KBS. Met die kennisagenda gaat NKWK-KBS concreet aan de slag, zo worden voor 2017 consortia van vragers en aanbieders van kennis gevormd die concreet onderzoek gaan uitvoeren. Voor 2017 zijn 3 thema’s gekozen waar consortia voor gevormd worden:

  1. Groenblauwe infrastructuur in de stad.
  2. Kosten, baten en financieringsmogelijkheden van klimaatadaptatiemaatregelen.
  3. Gezondheid en klimaat.

De onderzoekslijn heeft een programmaplan opgesteld en werkt met een kennisagenda, die geregeld wordt aangevuld in de vorm van een groeidocument.

Bekijk voor meer informatie de website van NKWK-KBS:  http://www.waterenklimaat.nl/onderzoekslijnen/klimaatbestendige-stad/.


NKWK1