Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie

Om het bebouwde gebied minder kwetsbaar te maken voor extreme weersomstandigheden en de gevolgen van een mogelijke overstroming, is het nodig dat klimaatbestendig en waterrobuust inrichten een vanzelfsprekend onderdeel wordt bij ruimtelijke (her)ontwikkelingen, beheer en onderhoud. Het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie (SRA) heeft van 2015 tot en met 2017 ernaar gestreefd dat dit in 2020 al de normaalste zaak van de wereld is, zodat Nederland in 2050 inderdaad klimaatbestendig is ingericht. Het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke adaptatie wordt na 2017 voortgezet tot 2022. Het zal aansluiten op de ambities uit het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. De vorm en werkwijze ervan zal medio 2018 bekend worden.

Een klimaatbestendige inrichting vraagt inzet van veel verschillende publieke en private partijen. Ruimtelijke adaptatie moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van de fysieke activiteiten in stad en land. Om tot een versnelling te komen, is het van belang om de beschikbare kennis, instrumenten en ervaringen zo veel mogelijk te delen zodat niet iedereen het wiel hoeft uit te vinden, en om partijen te stimuleren een bijdrage te leveren. Het deltaplan voorziet in een aantal instrumenten om dat te bevorderen:

  1. Een nieuw op te zetten netwerk voor kennisdeling (Platform Samen klimaatbestendig).
  2. Het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke adaptatie wordt na 2017 voortgezet tot 2022. Het huidige programma ondersteunt partijen bij de implementatie van ruimtelijke adaptatie door thematische bijeenkomsten te organiseren en te investeren in living labs, pilots en experimenten.
  3. Dit kennisportaal www.ruimtelijkeadaptatie.nl blijft dé ingang voor informatie.

Voor contact met het stimuleringsprogramma kunt u het contactformulier gebruiken.


Witte afbeelding

Tegel Impactprojecten

bijeenkomsten.tekst

informatie over impactprojecten.tekst

intentieverklaring.tekst