Stimuleren en faciliteren

Het is een grote uitdaging om Nederland klimaatbestendig te maken en klimaatbestendig handelen te verankeren in beleid en werkprocessen. Een klimaatbestendige inrichting vraagt dan ook inzet van veel verschillende publieke en private partijen. Ruimtelijke adaptatie moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van de fysieke activiteiten in stad en land. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie draagt hier aan bij met de ambitie ‘stimuleren en faciliteren’. Deze ambitie is vertaald naar het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Om tot een versnelling te komen, is het immers van belang om de beschikbare kennis, instrumenten en ervaringen zo veel mogelijk te delen zodat niet iedereen het wiel hoeft uit te vinden, en om partijen te stimuleren een bijdrage te leveren.

In november 2018 is het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over de financiering van de uitvoeringsprojecten vanaf 2021. Ook is in dit Bestuursakkoord herbevestigd dat gemeenten, waterschappen en provincies eind 2020 de opgaven en maatregelen landsdekkend in beeld hebben gebracht, door middel van stresstesten, risicodialogen en uitvoeringsagenda´s. Met het doorlopen van dit proces kiezen gemeenten, waterschappen en provincies effectieve maatregelen voor hun opgaven, zodat ze een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting kunnen realiseren.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft ter ondersteuning van dit proces extra geld ter beschikking gesteld: in totaal € 20 miljoen voor 2019 en 2020. Dit bedrag is aanvullend op het reeds lopende stimuleringsprogramma en wordt ingezet voor:

  • Procesondersteuning voor decentrale overheden bij de uitvoering van stresstesten en risicodialogen en het opstellen van uitvoeringsagenda’s.
  • Pilots in de vorm van uitvoeringsprojecten en de pilots ‘financiële prikkels voor klimaatadaptatie’.
  • Kennisontwikkeling en kennisdeling, zoals kennisontwikkeling door NKWK-KBS (de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat) en kennisdeling via dit Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie en Samen Klimaatbestendig.

Voor wie is de ondersteuning?

Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen – individueel of in samenwerking – aanspraak maken op een bijdrage ter ondersteuning van het proces of een pilotproject in 2019 en 2020. Afhankelijk van de fase waarin jouw organisatie zich bevindt, kom je in aanmerking voor één of meer van deze instrumenten. Hieronder vind je meer informatie over de instrumenten, (selectie)voorwaarden en de werkwijze.

Beschikbare instrumenten

  1. Procesondersteuning regionale versnelling: deze regeling is bedoeld voor het ondersteunen van overheden tijdens het proces van stresstest tot en met uitvoeringsagenda. Lees meer informatie over de aanvraagprocedure.
  2. Pilots uitvoeringsprojecten: in 2019 en 2020 wordt ondersteuning geboden aan een beperkt aantal uitvoeringsprojecten van regio’s of overheden die de adaptatieopgaven (nagenoeg) in beeld hebben, ofwel waar aantoonbaar sprake is van urgente problematiek. Lees meer informatie over de (aanvraag)procedure, randvoorwaarden en planning.
  3. Pilots financiële prikkels: in 2019 en 2020 is er ruimte voor acht pilots ‘financiële prikkels voor klimaatadaptatie’. Lees meer informatie over hoe je een voorstel voor een pilot kunt indienen en hoe je kunt deelnemen aan de 'Alliantie financiële prikkels voor klimaatadaptatie’.

Overzicht lopend stimuleringsprogramma

De instrumenten en activiteiten die worden voortgezet vanuit het lopende Stimuleringsprogramma 2015-2022 zijn: