Impactprojecten

Het ondersteunen van Impactprojecten is een belangrijk onderdeel van het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie (SRA). Het gaat om toonaangevende projecten op het gebied van ruimtelijke adaptatie. Impactprojecten zijn voorbeelden van de realisatie van een klimaatbestendig gebied, of gaan in op een relevant thema. Vaak zijn het projecten waarin de betrokken partijen samenwerken aan klimaatbestendige steden, het waterrobuust inrichten van een gebied, vitale en kwetsbare objecten en slimme combinaties voor meerlaagsveiligheid en andere maatschappelijke opgaven. Tussen 2015-2017 zijn vijftien Impactprojecten geselecteerd, in drie tranches. Zie voor een overzicht "Eerder geselecteerde Impactprojecten (1e t/m 3e tranche)".

Vierde tranche

In juli 2018 zijn acht nieuwe Impactprojecten geselecteerd. Deze vierde tranche-Impactprojecten gaan in op ambitie 2 van het Deltaplan RA: het voeren van de risicodialoog en het opstellen van een strategie. Daarbij gaat het om het vergroten van de bewustwording op het gebied van de kwetsbaarheid voor klimaatextremen en om het bespreken van concrete maatregelen voor het verkleinen van deze kwetsbaarheid – met alle relevante gebiedspartners. Zie Deltaplan RA.

De acht geselecteerde Impactprojecten krijgen ondersteuning in de vorm van procesbegeleiding, advies-, ontwerp- of rekencapaciteit,  ter waarde van maximaal € 25.000,- inclusief  BTW.