Impactprojecten

Het ondersteunen van Impactprojecten vormde de afgelopen jaren een belangrijk onderdeel van het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie (SRA). Het gaat om toonaangevende projecten op het gebied van ruimtelijke adaptatie. Impactprojecten zijn voorbeelden van de realisatie van een klimaatbestendig gebied, of gaan in op een relevant thema. Vaak gaat het om projecten waarin de betrokken partijen samenwerken aan klimaatbestendige steden, het waterrobuust inrichten van een gebied, vitale en kwetsbare objecten en slimme combinaties voor meerlaagsveiligheid en andere maatschappelijke opgaven. Tussen 2015-2017 zijn vijftien Impactprojecten geselecteerd, in drie tranches. Zie voor een overzicht "Eerder geselecteerde Impactprojecten (1e t/m 3e tranche)".

Vierde tranche

Vanuit ambitie 5 “Stimuleren & faciliteren” van het Deltaplan wordt het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie voortgezet. Als onderdeel van dit programma wordt in 2018 een vierde tranche impactprojecten ondersteund. De 4e tranche Impactprojecten zijn ondersteunend aan het Deltaplan RA en het realiseren van de daarin geformuleerde 7 ambities. De voorkeur bij de 4e tranche Impactprojecten gaat uit naar projecten die ingaan op ambitie 2: het voeren van de risicodialoog en het opstellen van een strategie. Daarbij gaat het om het vergroten van het bewustzijn over de kwetsbaarheid voor klimaatextremen en met alle relevante gebiedspartners bespreken hoe deze kwetsbaarheid met concrete maatregelen te verkleinen is. Zie Deltaplan RA.

Ondersteuning

Het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie biedt ondersteuning aan in de vorm van procesbegeleiding, advies-, ontwerp- of rekencapaciteit ter waarde van maximaal € 25.000,-  inclusief  BTW. Voor de gewenste ondersteuning kunnen projectleiders van de geselecteerde projecten zelf een voorstel doen. Om aan de ontwikkeling van een werkbare praktijk bij te dragen, wordt gevraagd de resultaten en lessen uit het project concreet te formuleren. In 2019 kunnen deze lessen worden verspreid.

Aanvragen: proces en beoordeling

Uw aanvraag kon digitaal ingediend worden tot en met vrijdag 1 juni 2018. Aanvragen die na die datum binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. Bij de selectie van de impactprojecten hanteert het team van het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie de definitie van een Impactproject en criteria (pdf, 86 kB). Een belangrijke voorwaarde bij het indienen van een aanvraag is dat minimaal één overheidspartij betrokken is bij het project, evenals minimaal één andere organisatie die de belanghebbenden in het betreffende gebied vertegenwoordigt.

De bekendmaking van de geselecteerde impactprojecten voor de 4e tranche vindt plaats op 2 juli 2018.