Eerder geselecteerde Impactprojecten (1e t/m 3e tranche)

Het ondersteunen van Impactprojecten vormde de afgelopen jaren een belangrijk onderdeel van het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie (SRA). Het gaat om toonaangevende projecten op het gebied van ruimtelijke adaptatie die een voorbeeld kunnen zijn voor het realiseren van een klimaatbestendig gebied of ingaan op een relevant thema. Projecten waarin de betrokken partijen in de ruimtelijke inrichting samenwerken aan klimaatbestendige steden, waterrobuust inrichten, vitale en kwetsbare objecten en slimme combinaties voor meerlaagsveiligheid en andere maatschappelijke opgaven. Zie ook "Wat is een Impactproject?"

Aanvragen zijn beoordeeld op basis van vooraf bekende criteria. Bij de selectie van de Impactprojecten is rekening gehouden met spreiding over thematiek, regio, aard en omvang.

Binnen het Stimuleringsprogramma RA zijn tussen 2015-2017 vijftien Impactprojecten in drie tranches geselecteerd:

Klimaatbestendig land  van Cuijk
Klimaatbestendig inrichten van het gebied, waarbij voor een breed draagvlak was gezorgd.

Programma Ontwikkeling Veengebied Woerden
Ruimtelijke adaptatie en structurele bodemdaling (veengrond) met bewonersparticipatie.

Meerlaagsveiligheid op de Waddeneilanden
Bewustwording creëren en gevolgen in beeld brengen van een mogelijke overstroming op een van de Waddeneilanden, met de nadruk op laag 2 en 3 van meerlaagsveiligheid.

Gebiedsontwikkeling Kop van Betuwe
Innovatieve en ambitieuze aanpak om water en energie te koppelen aan het klimaatrobuuste watersysteem.

Klimaatadaptieve stad Hoogeveen
Hoe kom je na de stap weten naar een breed gedragen willen binnen de organisatie bij het bouwen aan een klimaatadaptieve stad?

Proeftuin Klimaatblok Agniesebuurt / Zomerhofkwartier in Rotterdam
Klimaatbestendig inrichten van corporatiebezit.

Samen met verzekeraars naar een regenbestendige stad (Amsterdam)
Helpen financiële prikkels om tot regenbestendig handelen te komen?

Adaptatieagenda voor het buitendijkse gebied van Dordrecht en Rotterdam
Adaptatiestrategie voor buitendijkse woningen.

Differentiatie belastingen voor klimaatadaptieve gebouwen
Onderzoek naar de mogelijkheden van financieel belonen van het klimaatadaptief inrichten van gebouwen.

Robuust watersysteem in Zeeuws Vlaanderen
Een robuust watersysteem dat optimaal dienstbaar is aan alle functies in de regio.

Share my city (Breda, Dordrecht e.a.)
Stimuleren van burgers om hun private ruimte beschikbaar te stellen voor publieke doeleinden, om van klimaatbestendigheid en waterrobuustheid een gemeenschappelijke maatschappelijke opgave te maken.

Ontwikkeling instrument hittestress voor steden en dorpen in het landelijk gebied  (Zeeland)
Herijking van de huidige rekenregels voor hittestress, waarbij de regio-specifieke omstandigheden meewegen.

Klimaatbestendig ontwikkelen in Noordwijk
Energieneutrale en klimaatbestendige nieuwe woonwijk.

Expeditie Hemels Water: van het dak in de ... (Zutphen)
Twee basisscholen in Zutphen koppelen hemelwater af en vergroenen het schoolplein. Leerlingen denken en ontwerpen mee.

Hitte koelen en benutten  (Utrecht)
Uitwerken van twee businesscases voor thermische energie uit oppervlaktewater.