Procesondersteuning regionale versnelling

Voor de aanvraag van een bijdrage voor ‘procesondersteuning regionale versnelling’ neem je zelf alle regie! Jij bepaalt, in samenwerking met andere betrokken partijen, de gewenste (regionale) ondersteuning, afhankelijk van jouw specifieke wensen. De bijdrage ‘procesondersteuning regionale versnelling’ is ervoor bedoeld om vanuit je eigen lokale en regionale verantwoordelijkheid het werken aan klimaatadaptatie een versnelling te geven. Zo kun je, via stresstest en risicodialoog, in 2020 komen tot regionale afspraken en uitvoeringsprogramma’s.

Als overheden maak je zelf de keuze welke activiteiten volgens jou nodig zijn voor het verder brengen van ambitie 1, 2 en 3 uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (stresstesten uitvoeren, risicodialoog voeren en strategie opstellen en uitvoeringsagenda opstellen). De financiële bijdrage voor procesondersteuning helpt je daarbij. Uitgangspunten zijn de door jou ervaren belemmeringen en aandachtspunten bij de regionale aanpak van klimaatadaptatie. Denk bijvoorbeeld aan (niet uitputtend):

 • De uitvoering van een probleemverkenning
 • Het samenwerken rondom en het uitvoeren van de risicodialoog en het opstellen van uitvoeringsprogramma’s
 • Het creëren van helderheid van rollen en afstemming tussen betrokken lokale en regionale overheden
 • De relatie met omgevingsvisies en –plannen
 • De wijze van betrekken van bestuurders en de keuze voor de samenwerkingsvorm
 • Maatschappelijke participatie
 • Hoe mee te koppelen met andere maatschappelijke opgaven, zoals de bouwopgave, duurzaamheid, circulair, energietransitie, mobiliteit, natuur, landbouw, etc.

De procesondersteuning is bedoeld voor een samenwerking tussen minimaal twee overheidsorganisaties. Daarnaast vormt het betrekken van één of meerdere maatschappelijke partijen een pre. Mogelijke partners zijn bijvoorbeeld belangengroepen, maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en inwoners. Individuele aanvragen worden niet in behandeling genomen. Het aantal participerende partijen bepaalt de hoogte van de bijdrage: met het minimum van twee partijen kan een bijdrage van minimaal € 30.000 en maximaal € 75.000 (inclusief BTW) worden verkregen. De maximale bijdrage bij meer partijen is € 150.000 (inclusief BTW). Daarbij speelt het aantal participerende partijen en de inhoud van uw plan van aanpak een rol. In totaal is voor de procesondersteuning € 6 mln. beschikbaar.

Toekenning van de bijdrage vindt plaats op basis van een ingediend plan van aanpak, waarin is opgenomen:

 • Een heldere probleembeschrijving en ambitie
 • Een projectbeschrijving, inclusief projectorganisatie
 • Een (haalbare) planning
 • Een begroting inclusief concretisering van de eigen bijdrage van minimaal 50% van de totale projectkosten (in kind en/of financiële middelen)
 • Op welke wijze lessen uit dit proces worden geborgd en gedeeld

Eén van de betrokken gemeente(n)/provincie(s) treedt op als penvoerder en kassier. Deze moet worden benoemd in het plan van aanpak. Het ingediende plan van aanpak wordt door alle samenwerkingspartners ondertekend. Bij ‘voorwaarden’ vind je de voorwaarden waaraan jouw aanvraag moet voldoen.

Na toekenning wordt de bijdrage uitgekeerd door een decentralisatie uitkering in het Gemeentefonds of Provinciefonds. Het Ministerie van IenW en de penvoerder ondertekenen een overeenkomst waarin de afspraken zijn vastgelegd.

Via het aanvraagformulier (doc, 49 kB) kun je tot 1 april 2019 een aanvraag indienen voor een bijdrage aan de procesondersteuning. Het plan van aanpak maakt onderdeel uit van het aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier en plan van aanpak kan worden ingediend bij de Postbus Ruimtelijke Adaptatie: Postbus.RA@minienm.nl o.v.v. Aanvraag Procesondersteuning Regionale versnelling’. Gestreefd wordt voor 1 mei bekend te maken of de aanvraag is goedgekeurd (en welke bijdrage je kunt verwachten).

Bij ‘veel gestelde vragen en antwoorden’ vind je nadere informatie, een toelichting op de wijze van inschrijven en de toekenning.

Voor vragen kun je via het contactformulier contact opnemen met het team Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.