Veelgestelde vragen en antwoorden over ‘procesondersteuning regionale versnelling’

 1. Wat houdt ‘procesondersteuning regionale versnelling’ in?
 2. Wanneer gaat ‘procesondersteuning regionale versnelling’ van start en hoe lang is de looptijd?
 3. Wie kunnen gebruikmaken van ‘procesondersteuning regionale versnelling’?
 4. Hoe kan ik meedoen aan ‘procesondersteuning regionale versnelling’?
 5. Welke voorwaarden gelden er voor het indienen van een aanvraag en deelname aan ‘procesondersteuning regionale versnelling’?
 6. Waar moet het plan van aanpak voor ‘procesondersteuning regionale versnelling’ aan voldoen?
 7. Op welke bijdrage voor procesondersteuning kan ik rekenen?
 8. Hoe vindt de toekenning plaats?

1. Wat houdt ‘procesondersteuning regionale versnelling’ in?

Met ‘procesondersteuning regionale versnelling’ ondersteunt het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie decentrale overheden bij het werken aan de afgesproken ambities uit het Deltaplan RA. De ondersteuning is bedoeld voor overheden die een (financieel) duwtje in de rug nodig hebben om in hun regio het proces van organisatie, aansturing en samenwerking rondom klimaatadaptatie verder vorm te geven. Vanuit het Rijk wordt daarom een financiële bijdrage geleverd om het proces en/of traject van stresstest tot en met uitvoeringsprogramma’s een (versnellings)impuls te geven.

Er wordt een (beknopte) samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Rijk (team DPRA), nadat je zelf met jouw regionale partners bepaald hebt wat je precies wilt gaan doen om de ambities van het DPRA te halen. Je werkt dit uit in een plan van aanpak. Dit plan is ook onderdeel van je aanvraag.

Na de beoordeling van het plan van aanpak ontvang je van het DPRA bericht over de financiële bijdrage die jij en jouw partners in de regio krijgen. Je verzorgt vervolgens zelf de uitbesteding van de gewenste ondersteuning en de uitvoering van het plan van aanpak.

Voor 2019 en 2020 heeft de minister van IenW in totaal een budget van 6 miljoen euro beschikbaar gesteld om decentrale overheden via de ‘procesondersteuning regionale versnelling’ te ondersteunen.

2. Wanneer gaat ‘procesondersteuning regionale versnelling’ van start en hoe lang is de looptijd?

Je kunt vanaf nu tot 1 april 2019 een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. Uiterlijk 1 mei verneem je of je (een deel van) de gevraagde ondersteuning ontvangt. De middelen worden toegevoegd aan de decentralisatie uitkering (DU) in het Gemeentefonds of Provinciefonds, afhankelijk van wie de penvoerder is van het project. Er wordt tevens, op basis van je plan van aanpak, een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de penvoerder en het ministerie van IenW.

De beoogde uitvoeringstermijn van jouw project/traject loopt tot en met 31 december 2020.

3. Wie kunnen gebruik maken van ‘procesondersteuning regionale versnelling’?

Een regionaal samenwerkingsverband tussen minimaal twee overheden is noodzakelijk om aanspraak te maken op financiële ondersteuning (Rijk, provincie, waterschap, gemeente). Een gemeente of provincie is noodzakelijk betrokken en treedt op als kassier, omdat de bijdrage door een decentralisatie-uitkering via Gemeente- of Provinciefonds wordt uitgekeerd. Daarnaast is het een pre als tenminste één maatschappelijke partij in het samenwerkingsverband participeert. Voorbeeld van maatschappelijke partijen zijn belangengroepen, maatschappelijke organisaties, woningbouwcoöperaties, kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en inwoners.

Voor ‘procesondersteuning regionale versnelling’ is het dus nodig dat je een aanvraag indient in samenwerking met andere overheden en/of partijen. Individuele aanvragen worden niet in behandeling genomen. Het aantal participerende partijen bepaalt de hoogte van de bijdrage. Met het minimum van twee partijen kan een bijdrage van minimaal € 30.000 en maximaal € 75.000 (inclusief BTW) worden verkregen. Daarbij speelt het aantal participerende partijen en de inhoud van je plan van aanpak een rol. De uiteindelijke bijdrage is ter beoordeling van het team DPRA, mede op basis van de hoeveelheid aanvragen en beschikbaar budget.

4. Hoe kan ik meedoen aan ‘procesondersteuning regionale versnelling’?

Om mee te doen aan ‘procesondersteuning regionale versnelling’ moet je een aanvraag indienen via het aanvraagformulier (doc, 49 kB). Hierbij dient ook een plan van aanpak te worden gevoegd. In het aanvraagformulier vind je ook de minimumeisen voor dit plan van aanpak.

Let op: lees vooraf de voorwaarden voor het indienen van een aanvraag en deelname aan ‘procesondersteuning regionale versnelling’.

Voor doorlooptijden procedure: zie vraag 2.

De aanvraag vindt plaats door één overheid namens het samenwerkingsverband. Deze provincie of gemeente treedt op als kassier en penvoerder en is aanspreekpunt voor het team DPRA. Daarnaast is er tenminste één bestuurder zichtbaar betrokken.

Van belang is dat vooraf in het samenwerkingsverband over de aanvraag is afgestemd. Geadviseerd wordt om in ieder geval de werkregio’s en gebiedsoverleggen te informeren over de aanvraag. De aanvraag is niet vrijblijvend, want de betrokken partijen moeten zelf minimaal 50% van de totale kosten investeren, in kind of met financiële middelen. Tevens wordt een (beknopte) samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Rijk (team DPRA).

5. Welke voorwaarden gelden er voor het indienen van een aanvraag en deelname aan ‘procesondersteuning regionale versnelling’?

Hier vind je de voorwaarden voor het indienen van een aanvraag en deelname aan ‘procesondersteuning regionale versnelling’. Lees deze goed door!

6. Waar moet het plan van aanpak voor ‘procesondersteuning regionale versnelling’ aan voldoen?

Wanneer je gebruik wilt maken van ‘procesondersteuning regionale versnelling’, verzoeken wij je om bij je aanvraag (doc, 49 kB) een plan van aanpak mee te sturen, waarin de volgende aspecten aan bod moeten komen:

 • Je doelstelling voor deelname aan ‘procesondersteuning regionale versnelling’. Wat wil je bereikt hebben in december 2020? Welke problematiek hoop je aan te pakken met dit project?
 • Een omschrijving van de activiteiten die je voorziet, vergezeld van een realistische, haalbare planning en begroting. Omschrijf daarbij het totale project, dus zowel het onderdeel dat wordt gefinancierd vanuit de rijksbijdrage als vanuit de eigen bijdrage.
 • Een omschrijving van de betrokken partijen, hun bijdrage aan het einddoel en/of deelname aan ‘procesondersteuning regionale versnelling’ en de organisatie van menskracht.
 • Een omschrijving van tussen- en eindresultaten en verwachte kennisontwikkeling welke breed gedeeld kan worden.
 • Een begroting en de door jou gevraagde rijksbijdrage.

Gebruik hiervoor het format voor het aanvraagformulier (doc, 49 kB), waarvan het plan van aanpak onderdeel is. Zonder plan van aanpak kunnen wij je aanvraag voor ‘procesondersteuning regionale versnelling’ niet in behandeling nemen. Het plan van aanpak is van belang voor het team DPRA om de hoogte van de ondersteuningsbijdrage te bepalen.

7. Op welke bijdrage voor procesondersteuning kan ik rekenen?

Voor ‘procesondersteuning regionale versnelling’ bepalen de cofinanciering en het aantal participerende partijen de hoogte van de bijdrage. Met het minimum van twee partijen kan een bijdrage van minimaal € 30.000 en maximaal € 75.000 (inclusief BTW) worden verkregen. Het samenwerkingsverband dient hetzelfde bedrag te co-financieren als de aanvraag. Elke extra partij kan een extra bijdrage betekenen. De maximale bijdrage waar je om kunt verzoeken is € 150.000 (inclusief BTW) per aanvraag.

Wanneer het totale aantal aanvragen het beschikbare budget overschrijdt, beoordeelt het team DPRA op basis van de ingediende plannen van aanpak welk budget per aanvrager wordt toegewezen. In volgorde wordt hierbij in sterke mate gekeken naar:

 1. De hoogte van het aangevraagde budget in verhouding tot de omvang van het samenwerkingsverband.
 2. De mate van bijdrage in eigen middelen, in verhouding tot de grootte van het samenwerkingsverband.
 3. Waarborgen van regionale spreiding over Nederland.
 4. Beschouwing van het ambitieniveau, en de onderbouwing van de haalbaarheid van de doelen (in relatie tot de planning, eigen inzet en innovatief vermogen)
 5. De impact die deze ondersteuning op de regio kan hebben en als voorbeeld kan dienen voor andere overheden.

Wij beseffen dat bij overschrijding van de beschikbare budgetten elke vorm van selectie op basis van genoemde criteria kan leiden tot discussie. Vanuit team DPRA wordt optimale zorgvuldigheid en transparantie betracht om je aanvraag te beoordelen en een eventuele korting of afwijzing te motiveren. Wij gaan uit van uw begrip indien blijkt dat we (delen van) je aanvraag niet kunnen honoreren.

8. Hoe vindt de toekenning plaats?

In totaal is € 6 miljoen beschikbaar voor ‘procesondersteuning regionale versnelling’ in 2019 en 2020.

Voor de toekenning van de bijdrage vormt het ingediende plan van aanpak de basis.

Wanneer de totale hoeveelheid aanvragen het beschikbare budget overschrijdt, beoordeelt DPRA op basis van de plannen van aanpak welke aanvragers welk budget toegewezen krijgen; zie het antwoord bij vraag 7.


Procesondersteuning