Voorwaarden voor het indienen van een aanvraag en deelname ‘procesondersteuning regionale versnelling’

1. Doel en deelnemers

De ‘procesondersteuning regionale versnelling’ is ervoor bedoeld om, vanuit lokaal en regionaal eigenaarschap, het werken aan klimaatadaptatie een versnelling te geven. Het uiteindelijk doel is om in 2020 te komen tot regionale samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie en te komen tot regionale afspraken en uitvoeringsagenda’s en - programma’s. Samenwerking tussen lokale en/of regionale overheden is dan ook een voorwaarde. Alleen regionale samenwerkingsverbanden (dus geen individuele aanvragers) kunnen ‘procesondersteuning regionale versnelling’ aanvragen. Als overheden maakt u zelf de keuze welke activiteiten volgens u nodig zijn voor het verder brengen van ambitie 1, 2 en 3 uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (stresstest uitvoeren, risicodialoog voeren en strategie opstellen en uitvoeringsagenda opstellen). De door jou ervaren belemmeringen en aandachtspunten bij de regionale aanpak van klimaatadaptatie zijn nadrukkelijk het aandachtspunt.

Een regionaal samenwerkingsverband in het kader van ‘procesondersteuning regionale versnelling’ bestaat in de basis uit overheden, zoals Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen, milieu- en omgevingsdiensten. Ook kunnen andere (maatschappelijke) organisaties bij gebiedsontwikkeling deel uitmaken van het samenwerkingsverband. Voorbeelden van dergelijke partijen zijn belangengroepen, maatschappelijke organisaties, woningbouwcoöperaties, kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en inwoners.

De aanvraag vindt plaats door één overheidsorganisatie namens het samenwerkingsverband. Deze penvoerder is een participerende gemeente of provincie en deze treedt op als penvoerder en kassier. Deze contactpersoon moet afkomstig zijn van een decentrale overheid en zal in de verdere correspondentie en contacten vanuit het team Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) fungeren als aanspreekpunt voor het gehele samenwerkingsverband.

2. Voorwaarden

Inschrijving voor de bijdrage ‘procesondersteuning regionale versnelling’ loopt tot 1 april 2019. Daarna kun je geen aanvraag meer indienen. Uiterlijk 1 mei krijg je bericht of – en in welke mate – je aanvraag is gehonoreerd.

Bij een beroep op ‘procesondersteuning regionale versnelling’ moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Eén provincie of gemeente is penvoeder, kassier en aanspreekpunt.
 • Minimaal twee overheden zijn betrokken in het samenwerkingsverband (Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen).
 • Minimaal één bestuurder is zichtbaar betrokken.
 • Met het minimum van twee partijen kan een bijdrage van minimaal € 30.000 en maximaal € 75.000 (inclusief BTW) worden verkregen en € 150.000 bij meer partijen (inclusief BTW).
 • Er is sprake van tenminste 50% cofinanciering (in kind en/of middelen). Deze zijn zo mogelijk reeds gereserveerd binnen je organisatie(s).
 • De beoogde einddatum van het project(en) is uiterlijk december 2020. Mits voldoende gemotiveerd is uitloop naar de eerste helft van 2021 toegestaan.
 • Aanvraagformulier inclusief volledig Plan van Aanpak is opgesteld.
 • Alle deelnemers aan het samenwerkingsverband zijn op de hoogte van deelname en hebben het plan van aanpak ondertekend. Daarin is ook uitgewerkt hoe het opdrachtgeverschap wordt georganiseerd.
 • Jij zelf en/of de deelnemers van het samenwerkingsverband hebben een gemeenschappelijk beeld over het doel en inzet van ‘procesondersteuning regionale versnelling’ (draagvlak wordt duidelijk uit de aanvraag).
 • Het betrekken van één of meerdere maatschappelijke partijen is een pre. Mogelijke partners zijn bijvoorbeeld belangengroepen, maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en inwoners.

3. Plan van aanpak

Bij de aanvraag voor ‘procesondersteuning regionale versnelling’ is een plan van aanpak verplicht!

De volgende aspecten moeten in het plan van aanpak aan bod komen:

 • Je ambities en doelstelling voor deelname aan de procesondersteuning. Wat wil je bereikt hebben in december 2020?
 • Een omschrijving van de activiteiten die je voorziet, vergezeld van een realistische, haalbare planning. Omschrijf daarbij het totale project, dus zowel het onderdeel dat wordt gefinancierd vanuit de rijksbijdrage als vanuit de eigen bijdrage.
 • Een omschrijving van het resultaat (zo concreet mogelijk) .
 • Een omschrijving van de betrokken partners en hun bijdrage aan het einddoel en/of deelname aan het project, en de organisatie van menskracht.
 • Een omschrijving van tussen- en eindproducten op basis waarvan de resultaten van het samenwerkingsverband extern verantwoord, gecommuniceerd en afgerekend kunnen worden.

Gebruik hiervoor het format van het aanvraagformulier (doc, 49 kB), waarvan het plan van aanpak onderdeel is.

Zonder plan van aanpak kunnen wij je aanvraag voor een bijdrage ‘procesondersteuning regionale versnelling’ niet in behandeling nemen. Het plan van aanpak is van belang om de hoeveelheid toe te kennen budget te bepalen.

Wanneer de totale hoeveelheid aanvragen voor ‘procesondersteuning regionale versnelling’ het beschikbare budget overschrijdt, beoordeelt team DPRA op basis van de ingediende plannen van aanpak welk budget per aanvrager wordt toegewezen. Opeenvolgend wordt hierbij gekeken naar:

 1. De hoogte van het aangevraagde budget, in verhouding tot de grootte van het samenwerkingsverband.
 2. De mate van bijdrage in eigen middelen, in verhouding tot de grootte van het samenwerkingsverband.
 3. Waarborgen van regionale spreiding over Nederland.
 4. Beschouwing van het ambitieniveau, en de onderbouwing van de haalbaarheid van de doelen (in relatie tot de planning, eigen inzet en innovatief vermogen).

Wij beseffen dat bij overschrijding van het beschikbare budget elke vorm van selectie op basis van genoemde criteria kan leiden tot discussie. Vanuit team DPRA wordt optimale zorgvuldigheid en transparantie betracht om je aanvraag te beoordelen. Wij gaan uit van je begrip indien blijkt dat we (delen van) je aanvraag niet kunnen honoreren.

4. Delen van kennis en ervaring

De producten, kennis en ervaring die tijdens de procesondersteuning worden ontwikkeld en opgedaan, zijn vrij beschikbaar als voorbeelden voor andere overheden. In je plan van aanpak geef je aan op welke wijze de kennisdeling wordt vormgegeven. Betrek hierbij zo mogelijk Samen Klimaatbestendig. Je draagt zelf actief zorg voor kennisdeling binnen jouw DPRA-werkregio en -gebiedsoverleg. Ook wordt de opgedane kennis en praktijkervaring gedeeld met het team DPRA,  zodat je project als voorbeeld kan worden gebruikt op ons landelijk Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie en door Samen Klimaatbestendig.

5. Besteding van de middelen

De ‘procesondersteuning regionale versnelling’ wordt besteed conform het door jou ingediende plan van aanpak. De beoogde einddatum van het project(en) is uiterlijk december 2020. Mits voldoende gemotiveerd is uitloop naar de eerste helft van 2021 toegestaan.

Na toekenning wordt de bijdrage uitgekeerd door een decentralisatie uitkering in het Gemeentefonds of Provinciefonds. Het Ministerie van IenW en de penvoerder ondertekenen een overeenkomst waarin de afspraken zijn vastgelegd.

6. Beschikbaar budget

Voor ‘procesondersteuning regionale versnelling’ is in totaal maximaal € 6 miljoen beschikbaar.


Procesondersteuning