Pilots uitvoeringsprojecten

Voorwaarden deelname pilots uitvoeringsprojecten 2019 (let op: inschrijving gesloten)

In juni 2018 heeft de minister van IenW de Tweede Kamer toegezegd dat zij extra ondersteuning wil bieden aan de overheden en regio’s die de adaptatieopgaven (nagenoeg) in beeld hebben, ofwel waar aantoonbaar sprake is van urgente problematiek. Op die manier wil de minister de uitvoering bij de koplopers versnellen en de aanpak van urgente problematiek mogelijk maken.

In 2019 en 2020 komt een beperkt aantal uitvoeringsprojecten in aanmerking voor ondersteuning. Overheden die een aanvraag willen indienen, hebben al inzicht in hun adaptatieopgaven en daarvoor al uitgewerkte programma’s of maatregelenpakketten die op uitvoering liggen te wachten. Deze uitvoeringsprojecten dienen ook als pilot, voor het opdoen van kennis over de praktijk, het (uitvoerings)proces en de effectiviteit van maatregelen. Deze kennis kan vervolgens worden toegepast door andere lokale of regionale overheden. Mogelijke leereffecten zijn (niet uitputtend):

 • Het toepassen van innovatieve maatregelen en technieken
 • Het proces van samenwerking in de regio
 • Burgerparticipatie (zelfredzaamheid, bewustwording, omgevingsmanagement)
 • De vormgeving van een integrale aanpak met andere opgave(n) en thema’s, zoals landbouw, pilots gasloze wijken, woonopgave, natuur of de energietransitie

Financiering van de pilots vindt plaats door een decentralisatie-uitkering via het Gemeentefonds of Provinciefonds, in combinatie met een bestuursovereenkomst. Daarom is tenminste één van de betrokken partijen een gemeente of provincie (en deze treedt op als kassier).

Randvoorwaarden
Om in aanmerking te komen voor financiering, moesten de voorstellen voor een pilot in ieder geval voldoen aan de volgende randvoorwaarden:

 • De regionale opgave is inzichtelijk gemaakt via stresstest/risicodialoog, ofwel er is aantoonbaar sprake van urgente problematiek.
 • Er is een onderbouwde relatie tussen urgentie of analyse (uitkomst stresstest en risicodialoog) en het project/maatregelenpakket. De pilot draagt zodoende bij aan de versnelde uitvoering van de uitvoeringsagenda.
 • Er is aantoonbaar sprake van een (opschaalbaar) leereffect. In het voorstel is opgenomen welke kennis men verwacht op te doen en hoe deze kennis zal worden gemonitord en verspreid.
 • Er is sprake van tenminste 50% cofinanciering uit de regio. Het Rijk draagt een bedrag van € 0,5 tot € 3 mln. (inclusief BTW) bij, met een maximum van 50% van de totale kosten.
 • De uitvoering van de pilot kan uiterlijk medio 2019 starten en is uiterlijk in de eerste helft van 2021 afgrond.
 • Pilots betreffen geen reguliere beheer- en onderhoudsprojecten, tenzij sprake is van het toepassen van innovatieve maatregelen of technieken die bijdragen aan het met deze pilots beoogde leereffect.
 • Pilots worden aantoonbaar gedragen door een coalitie van minimaal twee lokale/ regionale overheden.
 • Betrokkenheid van onderwijs- en kennisinstellingen en bedrijfsleven en/of internationale samenwerking is een pre.

Selectievoorwaarden
Bij de selectie van de pilots speelden de volgende selectievoorwaarden een rol:

 • Een redelijke spreiding over Nederland.
 • Een redelijke spreiding over inhoudelijke (ruimtelijke adaptatie) thema’s.
 • Een redelijke spreiding over landelijk en bebouwd gebied.
 • De mate van betrokkenheid van onderwijs- en kennisinstellingen en het bedrijfsleven, of de mate van internationale samenwerking.

Proces en selectie pilots uitvoeringsprojecten

De termijn voor het indienen van voorstellen voor een pilotproject in 2019 is gesloten.

De minister van IenW heeft besloten 3 pilots te selecteren. Vanwege het grote aantal aanvragen en de kwaliteit van de voorstellen, heeft de minister besloten het voor 2019 beschikbare bedrag te verhogen van € 4 miljoen tot € 5,2 miljoen, zodat er voor 2020 € 4,8 miljoen beschikbaar is voor de tweede tranche pilotprojecten.

In november 2019 zal de uitvraag starten voor pilots die in 2020 kunnen worden uitgevoerd. De criteria, randvoorwaarden en aanmeldingsprocedure hiervoor worden t.z.t. bekend gemaakt.

Voor vragen kun je via het contactformulier contact opnemen met het team Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.


Uitvoeringsprojecten