Pilots Vitaal en Kwetsbaar

Om de aanpak voor nationale  vitale en kwetsbare functies vanuit het Rijk en de gebiedsaanpak vanuit de regio aan elkaar te verknopen en om samenwerking te stimuleren  zijn verschillende gebiedssessies georganiseerd met een aantal 'actieve' gebieden.  Hier is een aanpak voor vitale en kwetsbare functies in ontwikkeling.  We hebben het dan over de volgende pilots:

Botlek

Het Haven en Industrieel Complex (HIC) in Rotterdam ligt grotendeels buitendijks en is als mainport van strategische waarde voor Nederland en Europa. De hooggelegen haven van Rotterdam is een van de veiligste grote havens van de wereld als het gaat over overstromingsrisico's. De kans is dus klein, maar toch kan bij een zware storm op de Noordzee wateroverlast en zelfs een overstroming ontstaan. In de pilot Botlek is het huidige waterveiligheidsbeleid geanalyseerd en wordt een adaptatiestrategie ontwikkeld. Het gaat om een samenwerking tussen het Havenbedrijf Rotterdam en verschillende overheden, zoals de gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat. Bovendien voert een aantal bedrijven op eigen initiatief risicobepalingen uit.

Rapportage:
Botlek Waterveiligheid. Pilot Botlek Waterveiligheid: een veilige haven – nu en in de toekomst (2016), Royal Haskoning DHV- Defacto- HKV Lijn in Water.

IJssel-Vechtdelta

De IJssel-Vechtdelta is een gevoelige plek in het Nederlandse watersysteem, omdat zowel het IJsselmeer als meerdere rivieren er invloed op hebben. De regio ontwikkelde een samenhangende en breed gedragen strategie gericht op ‘duurzaam, veilig en klimaatbestendig wonen, werken en recreëren’. Vitale en kwetsbare infrastructuur is onderdeel van het regionale Deltaprogramma. In nauwe samenwerking met onder andere Isala Klinieken, Tennet en Vitens zijn impactanalyses uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in hoe vitale en kwetsbare functies beter beschermd kunnen worden tegen overstromingen én wateroverlast. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat de gevolgen van een overstroming verschillen per functie, object en locatie. De IJssel-VechtDelta werkt ondertussen verder om het bewustzijn bij keten- en overheidspartners te vergroten.

Rapportage:
Vitale & Kwetsbare functies in de IJsselVecht delta. Een verkenning naar directe en indirecte effecten van overstromingen (2017), Deltares.

Zeeland

De gehele provincie Zeeland is betrokken bij de aanpak om vitale en kwetsbare functies beter te beschermen tegen overstromingen. Een samenwerkingsverband tussen provincie, gemeenten, veiligheidsregio, Hogeschool Zeeland en de regionale afdeling van Rijkswaterstaat voert tussen 2016 en 2020 in alle Zeeuwse gemeenten een klimaattest uit. Daarmee leggen ze kwetsbaarheden op het gebied van overstromingsrisico’s, wateroverlast, droogte en hittestress bloot en doen ze meteen aanbevelingen om de weerbaarheid te vergroten. Een van de pijlers is het vergroten van het overstromingsbewustzijn bij de als vitaal en kwetsbaar bestempelde functies. In gesprekken met de sectoren elektriciteit, nucleair en chemie gebruiken zij hiervoor 3D-visualisaties die overstromingseffecten laten zien. De volgende stap is bepalen welke maatregelen in het ruimtelijk domein helpen deze gevolgen van overstromingen te beperken.

Amsterdam Waterbestendig Westpoort

Het gebied Amsterdam Westpoort heeft veel vitale en kwetsbare functies. Als er een overstroming plaatsvindt, leidt dat tot grote economische schade en maatschappelijke ontwrichting. Als een van de pilotgebieden Vitaal en Kwetsbaar hebben partners in die gebied, na het tekenen van de intentieverklaring Ruimtelijke adaptatie, de adaptatiestrategie verder uitgewerkt. In het kader van ‘kleine kans, grote gevolgen’ is hierin de ambitie opgenomen te gaan werken aan een waterrobuuste inrichting van de vitale infrastructuur en kwetsbare objecten.

Rapportage:
Adaptatiestrategieën waterbestendig Westpoort

Werkboek (Groot bestand, wanneer u deze wilt ontvangen kunt u een verzoek hiertoe indienen bij het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie)


V&K3