Risicodialoog aanbieders

Een risicodialoog is de stap tussen de stresstest en het maken van een uitvoeringsprogramma voor klimaatadaptatie. Tijdens een risicodialoog komen de kwetsbaarheden aan bod voor wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen. Je maakt afgewogen keuzes en komt tot ambities die je beschrijft in een klimaatadaptatiestrategie. Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) heeft in samenwerking met een groot aantal partijen de Routekaart risicodialoog ontwikkeld. Deze routekaart helpt je op weg als je aan de slag bent – of gaat – met een risicodialoog. Je vindt er antwoorden op de meest voorkomende vragen en aansprekende voorbeelden.

Daarnaast zijn er in Nederland diverse partijen die begeleiding van de risicodialoog aanbieden. Hieronder vind je een overzicht van een aantal van deze partijen. Het overzicht met aanbieders is niet geselecteerd of gefilterd. Een plek in onderstaande lijst betekent dan ook niet dat de gevoerde risicodialoog voldoet aan een bepaald keurmerk.

Aanbieders kunnen contact opnemen via de helpdesk om in onderstaande lijst opgenomen te worden.

Antea Group

Antea Group

Toelichting

Wil je een gebied waterrobuust en klimaatbestendig inrichten? En heb je de kwetsbaarheden van het gebied in kaart gebracht, bijvoorbeeld met stresstesten? Dan is de volgende stap om risicodialogen te voeren. Bij Antea Group spreken ze liever over klimaatdialogen dan over risicodialogen. Daarmee benadrukken ze de kansen die zo’n dialoog biedt: het doel van de klimaatdialoog is om samen oplossingen te vinden en (meekoppel)kansen te pakken. Zo benaderen ze de kwetsbaarheden rond wateroverlast, overstroming, droogte en hitte positief.

Antea Group heeft veel verschillende professionals in dienst die de klimaatdialogen vormgeven, organiseren en begeleiden. Dit zijn omgevingsmanagers, procesmanagers en adviseurs op het gebied van waterbeheer en watermanagement. Ze hebben kennis van bestuurlijke processen, ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur, beheer, milieu, bodem, veiligheid en beheer en onderhoud. En ze zijn getraind in gespreks- en interventietechnieken om win-winsituaties te bereiken en conflicten op te lossen.

Bij Antea Group werken adviseurs aan alle stappen in de route naar een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte: van stresstest via risicodialoog tot aan het opstellen en implementeren  van de uitvoeringsagenda.

Contact: Priscilla van der Haar I priscilla.vanderhaar@anteagroup.com | www.anteagroup.com | +31 6 21164685

Arcadis

Arcadis

Toelichting

Ben je van plan om klimaatdialogen te gaan voeren? Dan kan Arcadis je helpen bij de voorbereiding, bij het voeren van de dialogen zelf én bij de afronding van het proces.

Met een goede voorbereiding haal je meer uit de dialogen. De professionals van Arcadis kunnen je daarbij helpen door stresstesten uit te voeren. Verder kunnen zij een analyse maken van de belangen van de verschillende sectoren. En ze kunnen een omgevingsanalyse maken van de verschillende kansen die er zijn in het gebied. Elke dialoog is anders en er zijn verschillende typen, zoals gebiedsdialogen, sectordialogen, themadialogen en beleidsdialogen. Arcadis helpt je te kiezen welke dialogen je per onderwerp het beste kunt voeren en met wie, waarom en hoe je dat doet. Daarvoor hebben ze de menukaart klimaatdialogen ontwikkeld. Met behulp daarvan helpen ze je een plan van aanpak te maken. Daarbij denken ze met je mee over welke partijen kunnen deelnemen aan de dialoog en geven ze advies over het organiseren van dialogen op maat.

Arcadis heeft ervaring met dialogen en heeft de kennis, vaardigheden en capaciteit in huis om de verschillende dialogen te organiseren en begeleiden. Nadat je de dialoog gevoerd hebt, vertaalt Arcadis het resultaat naar een heldere strategie en concrete uitvoeringsagenda.

Contact: Bas Bierens │ bas.bierens@arcadis.comwww.arcadis.com│ 06-50736783

Infram

Infram

Toelichting

Wil je een dialoog gaan voeren over de klimaatopgaven in een gebied? En zoek je professionele hulp bij oplossingen in de ruimtelijke inrichting, zoetwater en klimaatadaptatie? Dan kan Infram je daarbij helpen.

Infram is gespecialiseerd in het verbinden, verbeelden en verwezenlijken. Ze verbinden mensen op inhoud en met respect voor ieders belang, verbeelden de opgave vanuit verschillende standpunten en verwezenlijken keuzes waarin iedereen zich herkent. Dit doen ze door eerst samen met de initiatiefnemer het doel van de dialoog te bepalen. Daarna nodigen ze de betrokken partijen uit voor de dialoog, waarin iedereen met respect voor elkaars belangen op zoek gaat naar maatregelen. Daarbij benut Infram haar kennis van klimaatadaptatie, ruimtelijke ordening en waterbeheer. Verder gebruikt ze gesprekstechnieken uit het omgevingsmanagement en onderhandelingen, zoals de mutual gains approach en Deep Democracy. Zo bouwt Infram samen met de betrokkenen aan gedeeld eigenaarschap.

Contact: Marinette Mul I marinette.mul@infram.nl I www.infram.nl I 06-52018628

RHDHV

RHDHV

Toelichting

Hoe zorg je er als overheid voor dat steden en dorpen leefbaar en veilig blijven in de toekomst? Hoe gaan overheden om met de gevolgen van klimaatverandering? Hoe richt je de omgeving klimaatadaptief in? Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat je het samen doet. Zo’n tweederde van de omgeving is namelijk in bezit van particulieren. Het is daarom noodzakelijk om intensief samen te werken met alle betrokken partijen. En ze moeten zich allemaal verantwoordelijk voelen om ook echt tot een integrale gebiedsgerichte aanpak te komen. RHDHV noemt dat gedeeld eigenaarschap. Betrokkenen dragen effectiever bij aan het verduurzamen van hun leefomgeving als ze samen en in gelijkwaardige verhoudingen de strategische keuzes en het mogelijke handelingsperspectief bepalen.

In aansluiting op het uitvoeren van kwetsbaarheidsscans en stresstesten helpt RHDHV je ook graag bij het organiseren van dit gedeeld eigenaarschap, en het toekomstbestendig maken van de leefomgeving. Meer informatie over de aanpak van RHDHV vind je op de website.

Contact: Menno Schreuders | Menno.Schreuders@RHDHV.com | www.royalhaskoningdhv.com | +31 6 831 656 87

Roelofs

Roelofs

Toelichting

Heb je als gemeente een stresstest uitgevoerd en wil je een risicodialoog gaan voeren? Dan kan het stappenplan van Roelofs daarbij helpen. Met dit stappenplan gaat Roelofs samen met een gemeente op zoek naar de meest geschikte klimaatadaptieve oplossingen en kansen. Met het stappenplan leg je niet alleen de focus op het probleem in een gebied, maar koppel je er ook andere knelpunten en kansen aan. Het stappenplan gaat daarmee uit van een proces van integraal werken en denken. Daarmee bereidt het gemeenten meteen voor op de Omgevingswet die de basis vormt voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving.

Het stappenplan van Roelofs ziet er zo uit:

  1. Probleemlocaties in beeld
  2. Onderzoek naar overige knelpunten en kansen
  3. Locatiespecifieke maatregelen
  4. Prioriteren van maatregelen op duurzaamheid, risicovermindering en kosten
  5. Uitwerken maatregelen
  6. Definitieve keuze

Zoals je ziet in stap 4 bepalen niet alleen risicovermindering en kosten welke maatregelen prioriteit moeten krijgen. Ook duurzaamheid krijgt een belangrijke rol in de afweging. Elke maatregel wordt beoordeeld op circulaire economie, klimaatadaptatie en energietransitie. De stappen 2 en 5 zijn geschikte momenten om bewoners en andere partijen bij het proces te betrekken. Door bewoners erbij te betrekken, krijg je ideeën van de bevolking over publieke kwesties, kun je publieke normen en waarden identificeren, en krijg je eerder draagvlak voor besluiten.

Contact: Peter Wonink | p.wonink@roelofsgroep.nl | https://www.roelofsgroep.nl/  | 0546 67 88 88 |

Nelen & Schuurmans

N&S

Toelichting

Heb je met stresstesten in kaart gebracht wat er in een gebied gebeurt als het klimaat verandert? Dan kun je de risicodialoog gaan voeren onder leiding van Nelen & Schuurmans. Deze dialoog helpt je om te bepalen wat je met de resultaten uit de stresstest gaat doen. Een risicodialoog kun je op verschillende niveaus voeren: regionaal, gemeentelijk en op wijkniveau. De risicodialoog is een verbindend en creatief proces. Je leert de raakvlakken kennen met andere terreinen binnen en buiten je organisatie: inrichting, leefbaarheid, gezondheid, gedrag, veiligheid, communicatie, biodiversiteit. Door een brede dialoog te voeren, worden meekoppelkansen duidelijk en ontstaat er draagvlak. Daardoor zullen de uitkomsten van de dialoog ook goed passen in het omgevingsprogramma.

De werkvormen en bijeenkomsten van Nelen & Schuurmans leiden tot concrete resultaten en afspraken, die je kunt opnemen in een uitvoeringsagenda en in je omgevingsprogramma. Ook daarbij kan Nelen & Schuurmans je ondersteunen. Naast de risicodialoog voert Nelen & Schuurmans in verschillende organisaties ook de implementatiedialoog, om klimaatbestendig handelen in je organisatie te borgen.

Contact: Wisse Beets I Nelen & Schuurmans I Wisse.Beets@nelen-schuurmans.nl I 06-41426921

Tauw

Tauw

Toelichting

“We hebben stresstesten van ons gebied, maar hoe moeten we nu verder?”

Herkenbare vraag? Tauw heeft samen met verschillende gemeenten een pragmatische aanpak ontwikkeld om de risicodialoog te voeren. Deze begint met interne dialogen: als gemeente of regio bespreek je eerst intern de resultaten van de stresstesten en opgaven voor het gebied. Op basis van deze interne dialogen bepaal je welke opgaven prioriteit hebben en welke minder, en zo kun je gericht een ambitie formuleren. Die ambitie vormt het uitgangspunt voor de dialoog met externe stakeholders.

Tauw betrekt verschillende beleidsdomeinen bij de prioritering van de opgaven, zoals water, ruimtelijke ordening, groen, infrastructuur en gezondheid. Zo werk je niet alleen aan bewustwording binnen je organisatie, maar kijk je meteen ook naar meekoppelkansen: hoe kun je opgaven van meerdere domeinen tegelijk aanpakken? Zo kom je erachter welke verschillende mogelijkheden er zijn voor de verschillende opgaven, en wordt duidelijk met welke opgaven je de externe dialogen moet starten. Ook kun je dan de ‘leidende principes’ voor je ambitie vaststellen en bepalen welke verantwoordelijkheden en rollen je als gemeente of regio op je kunt nemen. Zo kun je heel gericht de externe dialoog voeren en toewerken naar een concrete uitvoeringsagenda. Tauw heeft deze aanpak al succesvol toegepast bij verschillende gemeenten en werkregio’s, zoals de gemeente Delft en de werkregio RIVUS.

Contactpersoon: Monique de Groot | monique.degroot@tauw.com | www.tauw.nl I 06-15380949

Tygron

Tygron

Toelichting

Wil je de risicodialoog ondersteunen met 3D-visualisaties en  snelle berekeningen? Dan kun je daarvoor het Tygron Platform gebruiken. Dit platform wordt veel ingezet door gemeentes, waterschappen en provincies, maar ook door consultants zoals Sweco, Tauw, Arcadis en Aveco de Bondt.

Het Tygron Platform is geschikt om ontwerpmogelijkheden snel, transparant en integraal te verkennen en af te stemmen. Overheden, experts, beleidsmakers en inwoners kunnen deze realistische 3D-omgeving gebruiken tijdens risicodialogen. Met het platform kun je samen op een intuïtieve manier experimenteren met scenario’s en strategieën, en plannen maken voor gebiedsontwikkeling. Tygron is veel sneller dan gebruikelijke software. Het is geïntegreerd met QGIS en ArcGIS. Vanuit de basisdata kun je direct modellen opbouwen, onderhouden en aanpassen. En je kunt met dezelfde data meerdere rekenmodellen aansturen, zoals modellen voor wateroverlast, droogte, hittestress en bodemdaling. Analyses zijn sneller  dan andere rekenpakketten, doordat de modellen worden doorgerekend op een GPU-computer.

Contact: Florian Witsenburg I info@tygron.com I www.tygron.com I 070-2060126

Witteveen+Bos

Witteveen+Bos

Toelichting

Klaar om de risicodialoog te gaan voeren? Dan kan Witteveen+Bos je je daarbij ondersteunen. Dat begint al bij de eerste stap: hoe benader je de juiste personen en organisaties, en welke vorm kies je?

In de volgende stap gaat het over de gezamenlijke ambities: wat willen we? De kwetsbare locaties en de technische oplossingsruimte zijn bekend. Maar hoe klimaatadaptief moet het gebied worden? Zijn er kansen om klimaatadaptatie te combineren met andere opgaven, zoals de energietransitie? Waar liggen de mogelijkheden om dit in beleid, regelgeving, ontwerpen en projecten te verankeren? Witteveen+Bos ondersteunt je bij deze stap van de risicodialoog met een ambitiescan. Daarvoor bepalen ze samen met jou eerst de mogelijke handelingsperspectieven en brengen de kosten, maatschappelijke baten en bestuurlijke consequenties in beeld. Tijdens workshops inventariseren ze de ambities van verschillende partijen. Die worden concreet gemaakt en daarna stellen ze gezamenlijke ambities vast. Het resultaat is een adaptatievisie, waarin ook aanbevelingen staan: welke aanpassingen zijn nodig binnen de organisatie?

Witteveen+Bos maakt bij de risicodialoog de link naar de resultaten van de stresstest, duidt de effecten (schades) hiervan, denkt mee over oplossingen en toetst ook de haalbaarheid ervan.

Contact: Jaap Klein I jaap.klein@witteveenbos.com I https://www.witteveenbos.com/  I 06 - 51450912