Scheveningen Haven


Op 6 april 2013 is met de opening van de nieuwe boulevard een zeer belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van Scheveningen. De vernieuwing van de boulevard laat zien dat we in Nederland in staat zijn om waterveiligheid op een prachtige wijze te combineren met design en gebruik.

Resultaten

Waterveiligheid

Het reeds aanwezige hoogteverschil op het Norfolkterrein wordt gebruikt en vergroot zodat de bebouwing  minder last heeft van wateroverlast bij hoogwater en storm. Verder blijft het gebied door de verhoging van de Houtrustweg ook bij hoogwater goed bereikbaar. Door deze ophoging kunnen de gewenste parkeergarages boven op het bestaande profiel gerealiseerd worden en lijkt de veiligheid van de zeewering niet in het geding.

Klimaat, hitte en beperken wateroverlast

Gekozen is voor een systeem van infiltreren in de aanwezige zandondergrond en afvoer bovengronds van het hemelwater in open molgoten. Dit is goed te realiseren door de aanwezige hoogteverschillen op het Norfolkterrein. Het bovengrondse systeem is minder gevoelig voor verstopping door zand en voert ook het overslagwater (zeewater) af.

Mitigerende maatregelen in relatie tot Natura 2000

Het realiseren van bij de natuurtypologie passende groenelementen in de wijk zorgt voor overgangen van het natuurgebied naar en in de wijk. Een groene aankleding van de grond boven het afvoerkanaal en de Houtrustweg als belangrijke langzaamverkeersverbinding zorgt voor een bufferzone met het natuurgebied.

Duurzaam energiesysteem

Uitgangspunt zou hier moeten zijn een inventarisatie van de aanwezige potentie en van de energievraag. Gebaseerd hierop zou een smartgrid ontwikkeld kunnen worden. Bij een smartgrid wordt optimaal van de in het gebied aanwezige warmte- en energiebronnen gebruik gemaakt en energie en warmte lokaal uitgewisseld. Huizen en bedrijven blijven aangesloten op het centrale net maar de lokale afstemming wordt geoptimaliseerd.

Contactpersoon

Hiltrud Pötz
Atelier GROENBLAUW
hiltrudpotz@ateliergroenblauw.nl


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Gemeente Den Haag
Schaal
Wijk / buurt
Stadium
In uitvoering
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast
Type project
Onderzoek