Kwetsbaarheidsanalyse voor overstroming in Rotterdam Noord


In het kader van INCAH1 hebben onderzoekers van INCAH samen met stakeholders een kwetsbaarheidsanalyse van infrastructuur voor klimaatverandering uitgevoerd voor het gebied Rotterdam Noord in de periode augustus 2013 tot en met april 2014. De gebiedsstudie had het doel om de ontwikkelde modellen en rekenmethodieken uit INCAH toe te passen in een praktijksituatie en de dialoog aan te gaan met stakeholders. De gemeente Rotterdam, één van de stakeholders, is hierin geïnteresseerd, in verband met het verbeteren van de Rotterdamse Klimaat Adaptatie Strategie.

1INCAH: infrastructure and Networks, Climate Adaptation and Hotspots, onderzoeksproject van Kennis voor Klimaat, uitgevoerd door TNO, TU Delft, Deltares, VU en KWR.

Resultaten

Het doel van de gebiedsstudie Rotterdam Noord is drieledig; (1) de uitvoering van een klimaat infrastructuurkwetsbaarheidsanalyse, (2) een dialoog voeren met onderzoekers, de praktijk en beleidsmakers en (3) een aanpak ontwikkelen voor een integrale kwetsbaarheidsanalyse. Drie workshops met stakeholders vormden de kern van de gebiedsstudie. Tijdens deze workshops zijn onderzoeksresultaten teruggekoppeld en bediscussieerd, die naast afstemming tussen deelstudies ook verbeterpunten en aanbevelingen voor vervolg heeft opgeleverd. Daarnaast is de vraag en aanbod van informatie afgestemd tussen de stakeholders en onderzoekers.

De hoofdresultaten van de INCAH gebiedsstudie Rotterdam Noord zijn inzicht in de kwetsbaarheid van drie infrastructuurnetwerken en een ontwikkelde aanpak voor een integrale kwetsbaarheidsanalyse. Daarvoor is een scenario gebruikt met een overstroming, waarbij we op dag vijf van de overstroming hebben gekeken naar het netwerk van wegen, elektriciteit en leidingen. De type infranetwerken die kwetsbaar zijn, zijn middenspanningsstations, transformatorhuisjes, laagspanningskasten, leidingen en grote delen van de wegen. De onderlinge afhankelijkheden van de verschillende infranetwerken en de cascade-effecten resulteren in grote gevolgen bij een overstroming in een gebied. De klimaatkwetsbaarheid van het elektriciteitsnet, weglichamen en leidingen kan leiden tot stroomuitval, wegverzakking en opdrijven en/of breuk van leidingen. Dit leidt tot economische schade en een mogelijk gezondheidsrisico voor de samenleving.

incah+rotterdam

Afbeelding: de effecten van extreem weer op de doorstroming van het verkeer op de ruit van Rotterdam (bron: TNO)

Om tot deze integrale kwetsbaarheidsanalyse te komen is er een proces doorlopen. De ontwikkelde aanpak voor een integrale kwetsbaarheidsanalyse bevat de volgende elementen:

  • Selectie: Selecteren van een casus, stakeholders, onderzoekers.
  • Workshops: Samenkomen van de belangrijkste gebiedsstakeholders en onderzoekers om in gesprek te gaan met elkaar tijdens drie workshops. Hierdoor kunnen alle betrokkenen (onderzoekers, de praktijk en beleidsmakers) kennis ontwikkelen en uitwisselen, onderling verbinden en visies en perspectieven uitwisselen.
  • Vragen staan centraal: Door de vragen van stakeholders centraal te stellen in de workshops zijn de stakeholders aangehaakt bij het proces en blijven deelnemen.
  • Voorbereiding: Afstemmingsoverleggen voor onderzoekers en voor organisatoren.

Multidisciplinaire kennis van verschillende onderzoekers en stakeholders, van beheerders en eigenaren van de netwerken is nodig voor een integrale kwetsbaarheidsanalyse van infrastructuur. Stakeholders zijn nodig om de onderzoeksresultaten bruikbaar te maken voor de praktijk. Aansluiting van de vraag en aanbod van informatie is hiervoor cruciaal.

Contactpersoon

Nienke Maas
TNO
nienke.maas@tno.nl
 06-46847246


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Stresstest
Deelnemer
Gemeente Rotterdam
Schaal
Gemeente
Thema
Overstroming