Stresstest-in-één-dag voor gemeente Zeewolde


De gemeente Zeewolde heeft samen met het waterschap Zuiderzeeland de klimaatstresstest uitgevoerd. Met de stresstest wil de gemeente bij haar medewerkers bewustwording over klimaatverandering creëren en kennis over klimaateffecten vergroten.

Opzet van de stresstest

De stresstest had een bijzondere opzet: na wat voorbereidingen werd in één dag met ongeveer twintig medewerkers van de gemeente en het waterschap bepaalt waar de kwetsbaarheden in Zeewolde liggen. Ter voorbereiding van de dag zijn er met behulp van satellietfoto’s, rekensoftware (Tygron) en de Klimaateffectatlas plekken met hittestress en water op straat in beeld gebracht.

De stresstest-in-één-dag begon met een interactieve ochtendsessie waarin de kaarten op basis van gebiedskennis en ervaringen werden gevalideerd en aangepast. Er waren medewerkers aanwezig van verschillende vakgebieden, zoals ruimtelijke ontwikkeling, milieu, infrastructuur en ecologie.

Vervolgens werd ingezoomd op acht locaties die gevoelig zijn voor water op straat en hittestress. Voor deze locaties is een eerste risicodialoog gevoerd; ontstaan er problemen door de klimaateffecten en hoe zouden we deze problemen kunnen oplossen?

Hittestress kaart

Afbeelding: hittekaart die voortkomt uit de stresstest.

Tijdens het middagprogramma gingen de medewerkers per fiets langs zes van de gevoelige locaties om de lokale situatie te bekijken. Na terugkomst werden er gezamenlijk conclusies getrokken over de uitkomsten van de dag. De conclusies zijn ’s avonds aan de raad van Zeewolde gepresenteerd.

Bezoeken van gevoelige locaties

Afbeelding: met de fiets de gevoelige locaties voor hittestress en wateroverlast bezoeken. .

Resultaten van de stresstest

De stresstest heeft kennis van klimaateffecten opgeleverd bij de betrokken medewerkers. Daarnaast is het besef ontstaan dat de gemeente met kleine aanpassingen al veel kan bereiken. De kennis die de stresstest opleverde is direct toe te passen in het reguliere beheer en onderhoud.

Door het voeren van een eerste risicodialoog is consensus bereikt over de oplossingsrichtingen. Een volgende stap is het uitdenken van de meest kansrijke oplossingen voor Zeewolde.

De raad van Zeewolde heeft opdracht gegeven om het proces van klimaatadaptatie verder te ontwikkelen. De volgende stap in het proces is het toevoegen van meer locatiekennis aan de stresstest. Daarbij wil de raad meer aandacht voor de klimaateffecten droogte en hitte. De ervaringen met droogte en hitte in de zomer van 2018 spelen daarbij een belangrijke rol.

Leerpunten uit het project

  • Door de brede vakkennis van de deelnemers aan de stresstest konden de verschillende risico’s en kansen snel worden verzameld.
  • Samen naar buiten gaan is niet alleen gezellig, maar geeft deelnemers ook de mogelijkheid om de verkregen theorie direct toe te passen in de praktijk. Daarbij ontstonden beeldende discussies over de afstroming van water, zelfs tussen medewerkers die normaliter water niet in hun werkpakket hebben.
  • De terugkoppeling aan de gemeenteraad zorgt voor bestuurlijke betrokkenheid en levert handvatten op voor het vervolg van het proces.

Contactpersonen

Willemijn Rossen
Waterschap Zuiderzeeland
w.rossen@zuiderzeeland.nl

Simon Troost
Aveco de Bondt
stroost@avecodebondt.nl


Projectsoort
Stresstest
Deelnemer
Gemeente Zeewolde, Waterschap Zuiderzeeland en Aveco de Bondt
Schaal
Gemeente
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast