Blue Deal Vianen


Gemeente Vianen heeft in het kader van het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering (Nederland Klimaatbestendig 2050) de intentieverklaring Blue Deal Klimaatbestendige Stad Vianen ondertekend. Dit deed de gemeente samen met het Watertorenberaad, Waterschap Rivierenland, SVP architectuur en stedenbouw en adviesbureau Haver Droeze. De betrokken partijen zetten zich samen in voor een klimaatbestendig en waterrobuust Vianen. Hierbij richten zij zich op adaptatie, meekoppelen en slim werk met werk maken in bestaand stedelijk gebied en in nieuwbouwprojecten. Het gaat om concrete samenwerkingsvormen tussen publieke en private partijen, waarbij het bedrijfsleven en de inwoners gestimuleerd worden om te investeren en mee te denken in oplossingen voor de klimaat- en wateropgaven.

In de plannen voor het nieuw te bouwen dorp 'Hoef en Haag' spelen de betrokken partijen al in op de verschillende klimaatopgaven voor het gebied. Naast het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte, wordt er nagedacht over maatregelen om bij de toekomstige bewoners van dit dorp het klimaatbewustzijn te versterken. Door de nieuwe bewoners actief te benaderen hopen de partijen dat tuinen minder worden verhard en dat meer beplanting zal worden aangebracht.

Vianen gebruikt de ervaringen uit Hoef en Haag onder meer bij het klimaatbestendig herinrichten van bedrijventerrein 'de Hagen' in Vianen. Op dit terrein domineert het verharde oppervlak en functioneert de riolering niet naar behoren. Hierdoor is het bedrijventerrein onder andere gevoelig voor wateroverlast. De gemeente beheert 15% van het terrein, de overige 85% behoort toe aan de verschillende bedrijven. Om de opgaven in het gebied aan te pakken is het dus belangrijk dat de bedrijven de noodzaak gaan voelen om zelf ook te investeren in maatregelen op hun terrein. De samenwerking in de Blue Deal Vianen moet ervoor zorgen dat ondernemers bewust worden van de opgaven die in het gebied spelen (weten), zodat zij een bijdrage willen leveren aan het reduceren van de opgaven. Hierbij gaat het samenwerkingsverband actief het gesprek aan met de ondernemers. Antionette van Heijningen, medeoprichter van het Watertorenberaad noemt het in kaart brengen van de voor wateroverlast gevoelige bedrijven als een goede mogelijkheid om het bewustwordingsproces te stimuleren.

Contact

Hendrika Jager
Waterschap Rivierenland
06 - 23 11 27 70
h.jager@wsrl.nl


Projectsoort
Regionaal samenwerkingsverband
Deelnemer
Gemeente Vianen, Waterschap Rivierenland, Watertorenberaad, SVP architectuur en stedenbouw & adviesbureau Hver Droeze
Schaal
Gemeente, Wijk / buurt
Thema
Hitte, Wateroverlast