Herinrichting Oostervoortsche Diep: klimaatbestendig watersysteem voor natte natuur en landbouw


Ten zuiden van het Drentse Lieveren, zijn zowel natuurgebied Het Broekland als de landbouwgronden afhankelijk van het waterpeil van het Oostervoortsche Diep. Voor een krachtige, vitale natuur én landbouw is voldoende zoet water en een adequaat waterpeil, essentieel. Het huidige watersysteem is vooral gericht op landbouwkundig gebruik: de beken, slootjes en het grondwater zijn op veel punten van elkaar gescheiden. En dat moet anders.

Het Broekland is een kwelafhankelijk natuurgebied met hoge natuurwaarden. De huidige inrichting van de beek veroorzaakt problemen in zowel natte- als droge perioden: In natte perioden zijn de landbouwgronden te nat en in droge perioden loopt de beek nagenoeg leeg met als gevolg vissterfte, verdroging van het beekdal en verdroging van de gras- en maislanden. In de toekomst kunnen zowel droge als natte perioden vaker voor gaan komen. Om huidige en toekomstige problemen tegen te gaan wordt het Oostervoortsche Diep klimaatbestendig ingericht.

Resultaat

Het Oostervoortsche Diep is onderdeel van het Peizerdiepsysteem. Grote delen van de beekdalen van het Peizerdiepsysteem rond Norg zijn in de afgelopen 10 jaar al opnieuw ingericht. Hier zijn maatregelen uitgevoerd op het gebied van water, landbouw en natuur. Met de herinrichting van het Oostervoortsche Diep ten zuiden van Lieveren krijgt ook dit deel een meer natuurlijke en klimaatbestendige inrichting.

Met de herinrichting wordt een watersysteem gerealiseerd dat water kan bergen. De volgende speerpunten zijn daarbij belangrijk:

  • Goede kwaliteit van het oppervlaktewater, met als basis de normen van Kaderrichtlijn Water (KRW);
  • Zo groot mogelijke voorraad zoet grondwater van goede kwaliteit, beschikbaar voor mens en natuur;
  • Vermindering van schade voor landbouw en natuur als gevolg van vochttekort;
  • Innovatieve en effectieve oplossingen voor zowel landbouw als natuur, zoals het gebruik van beekdalgronden voor de berging van water bij hoge wateraanvoeren, dit beperkt de wateroverlast voor de landbouw en heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van beekdalgraslanden;
  • Slimmer omgaan met (het onderhoud van) kades en duikers om het water vast te houden.

Het uiteindelijke doel is een natuurlijker beekdal met een meanderende beek die beter in staat is om pieken in de wateraanvoer te kunnen verwerken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door kades weg te halen; het water krijgt dan weer de ruimte als dat nodig is. Een andere maatregel is het plaggen van percelen ter bevordering van de (natte) natuur. Voor het omliggende landbouwgebied wordt een gemaal gebouwd en een waterwindmolen geplaatst. Waar nodig komen nieuwe kades en afwateringssloten aan. Een speciale stuw (knijpstuw) zorgt dat water tijdelijk in het gebied kan worden vastgehouden.

Contactpersoon

Maurijn Oude Essink
Prolander
m.oudeessink@prolander.nl
0592-365223


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer, Gemeente Noordenveld, Provincie Drenthe (opdrachtgever) & Prolander (procesmanagement, inhoudelijk advies en communicatie)
Schaal
Regio
Thema
Droogte, Wateroverlast