Beleidsmaker

Dit portaal helpt u om direct aan de slag te gaan met ruimtelijke adaptatie. U kunt de volgende beschikbare hulpmiddelen gebruiken:

  1. Via een 'klimaatstresstest' kunt u voor uw gebied de kwetsbare plekken voor overstroming, wateroverlast, droogte en hitte bepalen. Het geeft u inzicht in de opgave van uw gebied. Met behulp van de Handreiking Stresstest Light kunt u eenvoudig zelf een eerste verkenning uitvoeren van mogelijke kwetsbare plekken in uw gebied. Een verkenning volgens deze handreiking geldt als ‘gestandaardiseerde stresstest’, waarvan is afgesproken in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat alle overheden deze voor eind 2019 hebben uitgevoerd. Daarnaast zijn er in Nederland diverse partijen die een (verdiepende) stresstest aanbieden. Via deze pagina vindt u een overzicht van stresstest aanbieders in Nederland.
  2. Klimaateffectatlas. Op de klimaateffectatlas vult u een gemeentenaam in en kunt u bladeren door de diverse kaarten over overstromingsgevaar, droogte, hittestress en wateroverlast. U kunt de gegevens zelf downloaden (Pdf) en de  levert de GIS-data op aanvraag aan u uit.
  3. Naast de handreiking stresstest zijn er de afgelopen jaren door diverse partijen tal van hulpmiddelen ontwikkeld die ruimtelijke adaptatie ondersteunen. De hulpmiddelenpagina toont een overzicht van de beschikbare hulpmiddelen. Via een filter vindt u op een snelle manier de relevante hulpmiddelen voor uw doeleinden.
  4. Wilt u voorbeelden van klimaatadaptatieprojecten zien? Ga dan naar de voorbeeldenkaart. De kaart geeft een overzicht van waar ruimtelijke adaptatie in Nederland wordt toegepast. Bent u bezig met een project rondom ruimtelijke adaptatie? Laat het ons weten en geef het project een prikkertje op de voorbeeldenkaart.
  5. Het portaal biedt ook een 'Handreiking Ruimtelijke Adaptatie'. Deze handreiking helpt bij het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van uw gebied. De handreiking met de stappen Weten, Willen en Werken, is bedoeld als praktisch hulpmiddel voor adaptatie. Bijvoorbeeld bij beheer van de openbare ruimte, locatiekeuze van nieuwe bebouwing of infrastructuur, vergunningenverlening en investeringsbesluiten. De volgorde waarin de stappen Weten, Willen en Werken worden doorlopen is geen vast gegeven. Soms begint men bij het formuleren van een ambitie (Willen), soms start men met een probleemanalyse (Weten). Of soms is het opstellen van een structuurvisie of plan de directe aanleiding.

Weten

Analyse van uw gebied

Kwetsbaarheid.tekst

Kansen.tekst

Willen

Formuleren van uw ambitie

Doelen en opgaven.tekst

Strategieën.tekst

Werken

Toepassing in beleid

Borgen.tekst

Realiseren.tekst

Om het bebouwde gebied minder kwetsbaar te maken voor extreme weersomstandigheden en de gevolgen van een mogelijke overstroming, is het nodig dat klimaatbestendig en waterrobuust inrichten een vanzelfsprekend onderdeel wordt bij ruimtelijke (her)ontwikkelingen, beheer en onderhoud. Het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie (SRA) heeft van 2015 tot en met 2017 ernaar gestreefd dat dit in 2020 al de normaalste zaak van de wereld is, zodat Nederland in 2050 inderdaad klimaatbestendig is ingericht. Het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke adaptatie wordt na 2017 voortgezet tot 2022. Het zal aansluiten op de ambities uit het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. De vorm en werkwijze ervan zal medio 2018 bekend worden. Lees verder op de pagina van het Stimuleringsprogramma.

Via deze pagina worden goed bruikbare en veel gebruikte hulpmiddelen ontsloten. Er wordt continue gestreefd naar het up-to-date houden van deze pagina en het ontsluiten van de best beschikbare informatie. Als u suggesties heeft voor verbeteringen kunt u contact opnemen via het contactformulier.