Marktpartij

Er is een groeiende vraag naar klimaatneutrale en klimaatadaptieve ontwikkeling van de bebouwde omgeving. U kunt daar als marktpartij op inspelen. Door nú maatregelen te nemen, maken we onze steden en dorpen mooier en voorkomen we in de toekomst grote schade. Voor veel maatregelen geldt bovendien dat ze kosteneffectief zijn, als ze maar in een vroeg stadium in het proces worden meegenomen. U kunt de volgende beschikbare hulpmiddelen gebruiken:

  1. Handreiking ruimtelijke adaptatie. Deze handreiking met de stappen Weten, Willen en Werken, is bedoeld als praktisch hulpmiddel bij het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van uw gebied. De handreiking kan u bijvoorbeeld helpen bij beheer van de openbare ruimte, locatiekeuze van nieuwe bebouwing of infrastructuur, vergunningenverlening en investeringsbesluiten.
  1. Klimaateffectatlas. Op de klimaateffectatlas vult u een gemeentenaam in en kunt u bladeren door de diverse kaarten over overstromingsgevaar, droogte, hittestress en wateroverlast. U kunt de gegevens zelf downloaden (Pdf) en de helpdesk ruimtelijke adaptatie levert de GIS-data op aanvraag aan u uit.
  1. Handreiking stresstest light. Met behulp van de Handreiking Stresstest Light kunt u eenvoudig zelf een eerste verkenning uitvoeren van mogelijke kwetsbare plekken in uw gebied. Een verkenning volgens deze handreiking geldt als ‘gestandaardiseerde stresstest’, waarvan is afgesproken in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat alle overheden deze voor eind 2019 hebben uitgevoerd.
  1. Ben u op zoek naar voorbeelden van klimaatadaptatiemaatregelen? Bekijk de vele voorbeelden op groenblauwenetwerken en de climate app om te kijken welke maatregelen goed passen in uw situatie of gebiedHet voorbeeldenboek (pdf, 8.5 MB) geeft enkele voorbeelden van klimaatbestendige herinrichtingsmogelijkheden van woonstraten. De website Rainproof geeft tips om een straat, plein, park of buurt regenbestendig te maken.
  1. Wilt u voorbeelden van klimaatadaptatieprojecten zien? Ga dan naar de voorbeeldenkaart. De kaart geeft een overzicht van waar ruimtelijke adaptatie in Nederland wordt toegepast. Bent u bezig met een project rondom ruimtelijke adaptatie? Laat het ons weten en geef het project een prikkertje op de voorbeeldenkaart.

Het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie (SRA) streeft ernaar dat klimaatbestendig en waterrobuust inrichten in 2020 al de normaalste zaak van de wereld is, zodat Nederland in 2050 inderdaad klimaatbestendig is ingericht. Om dit te bereiken ondersteunt het stimuleringsprogramma overheden, belangengroepen, maatschappelijke organisaties en marktpartijen bij het integreren van water en klimaat in ruimtelijke (her)ontwikkelingen. Het programma deelt ervaringen en kennis van alle betrokken partijen, onder meer door het organiseren van thematische bijeenkomsten. Bovendien investeert SRA in impactprojecten, living labs en regionale bijeenkomsten over klimaatstresstesten.

Via deze pagina worden goed bruikbare en veel gebruikte hulpmiddelen ontsloten. Er wordt continue gestreefd naar het up-to-date houden van deze pagina en het ontsluiten van de best beschikbare informatie. Als u suggesties heeft voor verbeteringen kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Marktpartijen