Pilots financiële prikkels voor klimaatadaptatie

Doelstelling van de pilots ‘financiële prikkels voor klimaatadaptatie’ is het stimuleren van private partijen (inwoners, bedrijven, etc.) tot het nemen van klimaatadaptatiemaatregelen op eigen terrein. Overheden, individueel of in samenwerking met andere partijen, ontwerpen daarvoor een regeling die bestaat uit tenminste een financieel instrument (heffingskorting, subsidie) in combinatie met een beleidsmatig instrument. Bijvoorbeeld het toepassen van een heffingskorting voor inwoners die klimaatadaptatiemaatregelen nemen in combinatie met een passend communicatietraject. Of het invoeren van groene leges voor burgers en bedrijven in combinatie met een verplichting tot afkoppelen van regenwaterafvoer van het riool.

In 2019 en 2020 is er ruimte voor acht pilots ‘financiële prikkels voor klimaatadaptatie’. Vanuit het Ministerie van IenW kon een pilot een bijdrage ontvangen van maximaal € 20.000 (inclusief BTW), of 75% van de totale projectkosten. De indieningstermijn voor 2019 sloot op 1 april 2019. Vier pilots voldeden aan de eisen.  Dit zijn pilots ingediend door de gemeente Son en Breugel, de gemeente Dordrecht,  de gemeente Rotterdam samen met Hoogheemraadschap Delfland en de gemeente Rucphen. De indieningstermijn voor 2020 opent eind dit jaar.

De aanvraag voor een bijdrage aan de pilot ‘financiële prikkels voor klimaatadaptatie’ ging gepaard met een kwalitatief goed plan van aanpak. Deze diende tenminste te bevatten:

  • Een heldere formulering van het doel, de aard en de omvang van de pilot
  • De betrokken partners (indien van toepassing)
  • De verwachte kennisontwikkeling en voorbeeldwaarde voor anderen (reproduceerbaar/opschaalbaar door andere gemeenten) en de wijze waarop dit gemonitord wordt
  • Een planning
  • Een begroting

Na toekenning wordt de bijdrage uitgekeerd door een decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds of Provinciefonds. De betrokken gemeente zal daarom als kassier moeten optreden. Deze diende te worden benoemd in het plan van aanpak.

In voorgaande jaren zijn al onderzoeken en studies gedaan naar mogelijke financiële prikkels, zoals het impactproject ‘Hemelwater belasten of belonen’, de inventarisatie 'Financiële prikkels voor klimaatadaptatie (pdf, 3.1 MB)' en de ‘Haalbaarheidsstudie pilots voor financiële prikkels (pdf, 2.8 MB)’. Uit jouw projectvoorstel moest duidelijk blijken dat kennis en conclusies uit deze rapporten is betrokken bij de ontwikkeling van je project.

Zoals bij iedere pilot staat het onderling leren en het uitwisselen van kennis centraal. Vandaar dat pilots verplicht zijn deel te nemen aan de 'Alliantie financiële prikkels voor klimaatadaptatie’. Om ervoor te zorgen dat ook andere gemeenten, waterschappen en provincies kunnen leren van de pilotprojecten is de Alliantie financiële prikkels voor klimaatadaptatie in het leven geroepen. Heb jij geen aanvraag gedaan, maar wil je wel leren van anderen  of  wil je financiële prikkels verder helpen ontwikkelen? Sluit je dan aan en draag bij aan de Alliantie.  Dit kan door via het contactformulier contact op te nemen met het team Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. De eerstvolgende bijeenkomst is op 6 juni 2019