Aanmelden voor pilots financiële prikkels voor klimaatadaptatie

De doelstelling van de pilots ‘Financiële prikkels voor klimaatadaptatie’ is het stimuleren van private partijen (inwoners, bedrijven, etc.) om klimaatadaptatiemaatregelen te nemen op eigen terrein. De pilots zijn gestart om in de praktijk te experimenteren met verschillende typen prikkels. Overheden, individueel of in samenwerking met andere partijen, kunnen binnen een pilot een regeling testen of verbeteren.

Financieel en beleidsmatig instrument

De prikkel bestaat uit ten minste een financieel instrument (zoals een heffingskorting of subsidie) in combinatie met een beleidsmatig instrument. Bijvoorbeeld het toepassen van een heffingskorting voor inwoners die klimaatadaptatiemaatregelen nemen in combinatie met een passend communicatietraject. Of het invoeren van groene leges voor burgers en bedrijven in combinatie met een verplichting tot afkoppelen van regenwaterafvoer van het riool.

Vijf nieuwe pilots

In 2019 zijn al vier pilots begonnen. In 2020 is er ruimte voor vijf nieuwe pilots ‘Financiële prikkels voor klimaatadaptatie’. Vanuit het ministerie van IenW kan een pilot een bijdrage ontvangen van maximaal € 20.000 (exclusief btw), of 75% van de totale projectkosten. De indieningstermijn sluit op 18 maart 2020 om 18:00 uur. De aanvraag voor een bijdrage aan de pilot ‘Financiële prikkels voor klimaatadaptatie’ dien je in bij postbusRA@minienw.nl. Je kunt de aanvraag indienen via dit formulier (docx, 78 kB).

Plan van aanpak

De aanvraag omvat een kwalitatief goed plan van aanpak. Dit dient ten minste te bevatten:

 • Een heldere formulering van het doel, de aard en de omvang van de pilot;
 • De betrokken partners (indien van toepassing);
 • De verwachte kennisontwikkeling en voorbeeldwaarde voor anderen; (reproduceerbaar/opschaalbaar door andere gemeenten) en de wijze waarop dit wordt gemonitord;
 • Een tijdsplanning;
 • Een begroting, met daarin expliciet de begrote btw voor het gedeelte van de kosten waarvoor een bijdrage aan het ministerie van IenW wordt gevraagd.

Na toekenning wordt de bijdrage uitgekeerd door een decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds of Provinciefonds. De betrokken gemeente of provincie zal daarom als kassier moeten optreden. De kassier dient te worden benoemd in het plan van aanpak.

Leren van eerdere projecten

In voorgaande jaren zijn al onderzoeken en studies gedaan naar mogelijke financiële prikkels, zoals het impactproject ‘Hemelwater belasten of belonen’, de inventarisatie 'Financiële prikkels voor klimaatadaptatie (pdf, 3.1 MB)' en de ‘Haalbaarheidsstudie pilots voor financiële prikkels (pdf, 2.8 MB)’. Uit jouw projectvoorstel moet duidelijk blijken dat kennis en conclusies uit deze rapporten zijn betrokken bij de ontwikkeling van je project.

Meedoen aan de Alliantie

Zoals bij iedere pilot staat het onderling leren en het uitwisselen van kennis centraal. Daarom zijn pilots verplicht deel te nemen aan de ‘Alliantie financiële prikkels voor klimaatadaptatie’. Om ervoor te zorgen dat ook andere gemeenten, waterschappen en provincies kunnen leren van de pilotprojecten, is deze Alliantie in 2019 in het leven geroepen. We vragen je in je projectvoorstel expliciet aandacht te schenken aan de bijdrage van je pilot aan (het bredere doel van) de Alliantie.

De pilots die in 2019 zijn gehonoreerd, nemen deel aan de Alliantie. Dit zijn de vier pilots van de gemeente Son en Breugel, de gemeente Dordrecht, de gemeente Rotterdam samen met Hoogheemraadschap Delfland en de gemeente Rucphen. Presentaties over de pilots en meer informatie over de bijeenkomsten van de Alliantie vind je in de groene tekstboxen op deze pagina.

Jouw pilot en onderzoeksthema’s

In de Alliantie wordt ook onderzoek gedaan. Er zijn drie thema’s:

 • Effectiviteit van de prikkel door middel van gedragsonderzoek
 • Toetsen en monitoren van percelen/wijken
 • Beslismodel

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage voor jouw pilot vanuit het ministerie van IenW vragen we je aan te geven op welke wijze de kennis die je in de pilot verwacht op te doen, bijdraagt aan een van deze thema’s.

Effectmeting en hulp bij interventie-ontwerp

Voor het eerste thema vragen we je de voorgestelde gedragsinterventie(s) die je in de pilot wilt testen, zodanig te ontwerpen en te beschrijven in je Plan van Aanpak dat een effectmeting (een meting van de gedragsverandering van burgers of bedrijven als gevolg van de interventie (de prikkel)) mogelijk is. Om je hierbij te helpen is op basis van gedragskennis en de lessen uit de lopende pilots een tool ontwikkeld die je helpt de interventie aan te scherpen.

Als jouw voorstel wordt geselecteerd, krijg je hulp van gedragsexperts die jou kunnen helpen je interventie zo te ontwerpen dat het effect ervan zo goed mogelijk meetbaar is.

Toetsen en monitoren en beslismodel

Voor de thema’s ‘toetsen en monitoren percelen/wijken’ en ‘beslismodel’ vragen we je concreet te beschrijven of en hoe deze thema’s een rol spelen in je pilot. Op welke vragen over deze thema’s verwacht je antwoord te kunnen geven als resultaat van je pilot?

Selectiecriteria

Bij meer dan vijf ontvankelijke aanvragen wordt geselecteerd op de volgende criteria:

 • Scherpe formulering van het doel;
 • De helderheid van het plan van aanpak, inclusief planning en begroting;
 • De nieuwheid van de prikkel;
 • De mate van co-financiering door de partijen;
 • Spreiding over Nederland;
 • Leerzaamheid voor en opschaalbaarheid naar andere decentrale overheden
 • De bestuurlijke ondersteuning van de voorgestelde aanpak.

Meld je aan!

Gemeenten die in 2019 al een bijdrage van het ministerie van IenW voor een pilot Financiële prikkels hebben ontvangen, kunnen niet nogmaals indienen. Wil je geen aanvraag doen, maar wil je wel leren van anderen of wil je financiële prikkels verder helpen ontwikkelen? Sluit je dan aan en draag bij aan de Alliantie. De Alliantie is bedoeld voor gemeenten, waterschappen en provincies en voor ngo’s en bedrijven zoals waterwinbedrijven, die zelf (niet in opdracht van derden) werken aan klimaatadaptatie. Je kunt je aanmelden door via het contactformulier contact op te nemen met het team Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie. De eerstvolgende bijeenkomst is in mei 2020.