Pilots financiële prikkels voor klimaatadaptatie

Doelstelling van de pilots ‘financiële prikkels voor klimaatadaptatie’ is het stimuleren van private partijen (inwoners, bedrijven, etc.) tot het nemen van klimaatadaptatiemaatregelen op eigen terrein. Overheden, individueel of in samenwerking met andere partijen, ontwerpen daarvoor een regeling die bestaat uit tenminste een financieel instrument (heffingskorting, subsidie) in combinatie met een beleidsmatig instrument. Bijvoorbeeld het toepassen van een heffingskorting voor inwoners die klimaatadaptatiemaatregelen nemen in combinatie met een passend communicatietraject. Of het invoeren van groene leges voor burgers en bedrijven in combinatie met een verplichting tot afkoppelen van regenwaterafvoer van het riool.

In 2019 en 2020 is er ruimte voor acht pilots ‘financiële prikkels voor klimaatadaptatie’. Vanuit het Ministerie van IenW kan een pilot een bijdrage ontvangen van maximaal € 20.000 (inclusief BTW), of 75% van de totale projectkosten. Zoals bij iedere pilot staat het onderling leren en het uitwisselen van kennis centraal. Vandaar dat pilots verplicht zijn deel te nemen aan de 'Alliantie financiële prikkels voor klimaatadaptatie’.

Je aanvraag voor een bijdrage aan jouw pilot ‘financiële prikkels voor klimaatadaptatie’ gaat gepaard met een kwalitatief goed plan van aanpak. Daarin is tenminste opgenomen:

  • Een heldere formulering van het doel, de aard en de omvang van de pilot
  • De betrokken partners (indien van toepassing)
  • De verwachte kennisontwikkeling en voorbeeldwaarde voor anderen (reproduceerbaar/opschaalbaar door andere gemeenten) en de wijze waarop dit gemonitord wordt
  • Een planning
  • Een begroting

In voorgaande jaren zijn al onderzoeken en studies gedaan naar mogelijke financiële prikkels, zoals het impactproject ‘Hemelwater belasten of belonen’, de inventarisatie 'Financiële prikkels voor klimaatadaptatie (pdf, 3.1 MB)' en de ‘Haalbaarheidsstudie pilots voor financiële prikkels (pdf, 2.8 MB)’. Uit jouw projectvoorstel moet duidelijk blijken dat kennis en conclusies uit deze rapporten is betrokken bij de ontwikkeling van je project.

Bij de selectie wordt rekening gehouden met spreiding over:

  • De toe te passen instrumentenmix (thematiek) en de nieuwheid
  • De doelgroep en aard (bijvoorbeeld bedrijven, nieuwbouwwoningen, sociale huursector)
  • De (financiële) omvang
  • De regio
  • Het aantoonbaar aanwezig zijn van bestuurlijk committent is een pre. Bijvoorbeeld door een reeds gedane reservering voor cofinanciering in de begroting.

Na toekenning wordt de bijdrage uitgekeerd door een decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds of Provinciefonds. Eén van de betrokken gemeenten/provincies zal daarom als kassier moeten optreden. Deze dient te worden benoemd in het plan van aanpak.

Voor het indienen van een voorstel voor een pilotproject kun je gebruik maken van dit format (docx, 98 kB). Je voorstel dient uiterlijk 1 april 2019 ingediend te zijn bij het ministerie van IenW. Je kunt hiervoor gebruik maken van de digitale postbus van het team Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie: postbus.RA@minienm.nl; o.v.v. ‘inzending voorstel pilot financiële prikkels voor klimaatadaptatie’.

Voor vragen en het kenbaar maken van je belangstelling voor de Alliantie kun je via het contactformulier contact opnemen met het team Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.